“เอเชีย กรีน เอนเนอจี” ทุ่ม 320 ล. ซื้อหุ้น “คิวทีซี เอนเนอร์ยี่” ลุยธุรกิจพลังงานไฟฟ้า


พนม ควรสถาพร

“เอเชีย กรีน เอนเนอจี” เข้าซื้อหุ้น “คิวทีซี เอนเนอร์ยี่” จำนวน 80 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.45 มูลค่ากว่า 320 ล้านบาท ลงทุนธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ตอกย้ำการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

นายพนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2566 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC จำนวน 80,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.45 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ QTC มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 320,800,000 บาท

โดยการเข้าซื้อหุ้น QTC เป็นการเข้าลงทุนทางกลยุทธ์ระยะยาว และเป็นการเร่งการเดินทางสู่ความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ อย่างก้าวกระโดด ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเริ่มต้นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างกลุ่มตันธนสิน และกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในส่วนของผู้ก่อตั้งและผู้บริหารมืออาชีพ ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ใกล้เคียงกันของทั้ง 2 กลุ่มที่ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์

นายพนม กล่าวว่า การตัดสินใจเข้าซื้อหุ้น QTC เนื่องจากเล็งเห็นว่า QTC เป็นบริษัทที่มีระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งเกิดจากการกลั่นกรองประสบการณ์มากกว่า 40 ปีของนายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร QTE โดย AGE ไม่มีนโยบายในการเข้าบริหารกิจการ QTC โดยตรง แต่จะเป็นการส่งตัวแทนเข้าไปรับฟังพร้อมร่วมกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งสององค์กร โดยเฉพาะการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า ซึ่งเป็นตลาดที่แตกต่างจากตลาดพลังงานความร้อนที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่

การเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นการเริ่มการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ นอกเหนือจากการเติบโตจากการลงทุนเดิม โดยบริษัทคาดหวังว่าการเข้าลงทุนใน QTC เร่งพัฒนาความยั่งยืนของพอร์ตการลงทุนของบริษัทในระยะยาว ซึ่งบริษัทมุ่งเน้นการลุงทุนใน 3 กลุ่มหลัก คือ 1. ระบบขนส่งโลจิสติกส์ครบวงจร 2. พลังงานทดแทน และ 3. การลงทุนในธุรกิจยั่งยืนอื่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมไฟฟ้าเพราะมีอัตราการเติบโตสูง เนื่องจากได้อานิงส์จากนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โดยปัจจุบันมีธุรกิจ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ อย่างบริษัท คิวโซลาร์ 1 จำกัด ซึ่งมีกำลังผลิตขนาด 8.6 MW และธุรกิจขายแผงโซลาร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการสำหรับการดำเนินการนี้ โดยเงินลงทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *