อธิบดี พช. เยี่ยมชม วสช.ชบามัดย้อม สมุทรสาคร “S&P” สั่งซื้อกระเป๋าผ้า 1 หมื่นใบ สร้างรายได้ชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ S&P และ บจก.ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชบามัดย้อม ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร อุดหนุนสินค้ากระเป้าผ้ามัดย้อม 1 หมื่นใบ มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท เพื่อกระจายรายได้แก่ชุมชน

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 9 ต.ค. 2566 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) พร้อมคณะ และนายพรหมพันธุ์ กองพลพรหม ผู้จัดการงานสนับสนุน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด เยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระเป๋าผ้ามัดย้อมและผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม ของวิสาหกิจชุมชนชบามัดย้อม (วสช.ชบามัดย้อม) จ.สมุทรสาคร โดยมี นางมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) หรือ S&P กล่าวต้อนรับ น.ส.พัชราวลัย ชิวปรีชา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชบามัดย้อม และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ให้การต้อนรับ

สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชบามัดย้อม ตั้งอยู่ที่ 28/62 หมู่ 1 ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอปเมื่อปี 2551 ในรุ่นคุณแม่มารี ชิวปรีชา ดำเนินธุรกิจขนมซอฟ์ทเค้กสอดไส้หลากหลายรสชาติ โดยเฉพาะซอฟท์เค้กหน้าลูกจาก ในชื่อแบรนด์ “สบันงา” ผลไม้พื้นถิ่นสมุทรสาคร โดยคุณแม่มารีได้นำเปลือกลูกจากที่เหลือใช้มาลองแช่น้ำ และพบว่าระยะเวลาการแช่ลูกจากที่แตกต่าง ทำให้ได้สีของน้ำที่แช่มีความหลากหลาย จึงลองนำผ้าพันคอมาย้อมสี เกิดเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ กลายเป็นธุรกิจใหม่เกี่ยวกับผ้ามัดย้อมในชื่อ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชบามัดย้อม”

นำทีมโดย คุณแอม น.ส.พัชราวลัย ชิวปรีชา ผู้เป็นบุตรสาว ซึ่งเรียนจบมาทางด้านการออกแบบโดยตรง ทำงานอยู่ในวงการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม อีกทั้งยังเป็นอาจารย์สอนการทำผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมและกระเป๋ามัดย้อมของกลุ่มฯ มีความสวยงาม ดีไซน์โดดเด่น มีการใช้สีธรรมชาติเปลือกลูกจาก และสีสังเคราะห์จากธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงเทคนิคการใช้เกลือสมุทรที่หาได้จากพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ช่วยล็อคสีไม่ให้สีตกโดยไม่ใช้สารเคมี (Color Fix) ทำให้กระเป๋าผ้ามัดย้อมมีความสวยงาม สามารถส่งออกไปยังประเทศจีนและสิงคโปร์ และด้วยความโดดเด่นของกระเป๋าผ้าสีธรรมชาติ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด โดยนางมนัสนันท์ แจ่มประเสริฐ จึงเล็งเห็นความสำคัญและแนะนำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชบามัดย้อม ร่วม Business Matching จับคู่ธุรกิจกับบริษัท เอส แอนด์ พี ชินดิเคท จำกัด (มหาชน)

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนจัดทำโครงการสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางในการพัฒนา คือ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ร่วมกับภาคีเครือข่าย ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และยกระดับและพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

ประกอบกับกรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ภูมิปัญญาไทยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยการส่งเสริมสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอปประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้รับเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการตลาดทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอปมีรายได้เพิ่มขึ้น และเพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงพระราชทานแนวทางการใช้สีธรรมชาติในการย้อมผ้าไทย เพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะต่อดิน น้ำ และอากาศจากการใช้สารเคมี จากการดำเนินการตามโครงการฯ ข้างต้น กรมการพัฒนาชุมชน มั่นใจว่ายังมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอปที่เข้าร่วมโครงการกับทางกรมฯ อีกมาก ที่จะได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ที่มีความพร้อมสนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมมือบูรณาการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งได้ด้วยตนเอง

ทางด้าน นางมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทางบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านเบเกอรี่และอาหารมาอย่างยาวนานและกำลังจะก้าวสู่ปีที่ 50 ด้วยการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคม และสิ่งแวดส้อมไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ดำเนิน “โครงการพกถุงผ้า บอกลาถุงพลาสติก” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเชิญชวนลูกค้า S&P พกถุงผ้ามาใช้บริการที่ร้าน และนำกลับมาใช้ซ้ำ เป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาขยะพลาสติก บริษัทฯ จึงได้คัดสรรกระเป๋าผ้าสวย ๆ จากฝีมือของชุมชน เพื่อจำหน่ายโดยจัดชุดของขวัญปีใหม่แก่ลูกค้า อีกทั้งเป็นการสนับสนุนงานฝีมือท้องถิ่น ช่วยกระจายรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

ในปีนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนกระเป้าผ้ามัดย้อมจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชบามัดย้อม จ.สมุทรสาคร จำนวน 10,000 ใบ มูลค่า 2,050,000 บาท ซึ่งจะเริ่มวางจำหน่ายร้าน S&P ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 2566 เป็นต้นไป ซึ่งในแต่ละปีบริษัทฯ หมุนเวียนกระเป๋างานฝีมือจากชุมชนต่าง ๆ เพื่อกระจายรายได้แก่ชุมชน อีกทั้งเพื่อเป็นทางเลือกที่หลากหลายแก่ลูกค้าของเราด้วย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่เปิดบ้านให้เราได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระเป๋าผ้ามัดย้อมลายสวยงาม ที่มีจุดเด่นเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้สีจากธรรมชาติจากพืชท้องถิ่น อาทิ โกงกาง มะเกลือ ฝ่าง เปลือกมังคุด ในการย้อมสีผ้า และขอขอบคุณความร่วมมือที่ดีจากพันธมิตรหลายภาคส่วน ทั้งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อร่วมกันสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง สามารถร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *