“สวส.” นำสื่อมวลชนศึกษาดูงาน “สมุทรสาครพัฒนาเมือง” เยี่ยมชมวิถีชีวิตท่าฉลอม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) นำสื่อมวลชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พร้อมเยี่ยมชมวิถีชีวิตตำบลท่าฉลอม ในกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ฯ หัวข้อ “พัฒนาชุมชนและสังคมจากฐานสิ่งแวดล้อมด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม”

เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2567 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ สวส. นำสื่อมวลชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม เจ้าหน้าที่ฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 30 คน ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิสาหกิจเพื่อสังคมของบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ระบบนิเวศวิสาหกิจเพื่อสังคม ภายใต้หัวข้อ “พัฒนาชุมชนและสังคมจากฐานสิ่งแวดล้อมด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม” ณ บ้านท่าฉลอม ศูนย์การท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชน ต.ท่าฉลอม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

มี นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ผ่านการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมกับสื่อมวลชน โดยหยิบยก “บ้านท่าฉลอม” ศูนย์การท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชน ของบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด มาเป็นต้นแบบ

โดยมีการเสวนาในหัวข้อ “พัฒนาชุมชนและสังคมจากรากฐานสิ่งแวดล้อมด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม” โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ประธานกรรมการ บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นายชวพล วัฒนพรมงคล กรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นายอภิชาติ จันทร์ทองแท้ ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท แบ่ง-ปัน-ให้ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และนายธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์ นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ สวส.

ซึ่งการเสวนาดังกล่าวได้บอกเล่าถึงที่มา การดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของวิสาหกิจเพื่อสังคมในแต่ละบริษัท รวมถึงแนะนำบทบาทและหน้าที่ของ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ สวส. ที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อ 23 พ.ค. 2562 เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ให้มีความเข้มแข็งและพี่งพาตนเองได้ ปัจจุบันมีวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมขึ้นทะเบียนกับ สวส. ทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 270 กิจการทั่วประเทศ

จากนั้นเป็นกิจกรรมเรียนรู้การพัฒนาชุมชนและสังคมจากฐานสิ่งแวดล้อมด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยเยี่ยมชมวิถีชุมชนเชิงวัฒนธรรมเก่าแก่ของตำบลท่าฉลอมตามแนวถนนถวาย ทั้งนั่งรถรางชมสตรีทอาร์ตบนกำแพงและฝาท่อ แวะเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในตำบลท่าฉลอม เช่น โรงเจเชงเฮียงตั๊ว วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) วัดแหลมสุวรรณาราม และสถานีรถไฟบ้านแหลม รวมถึงร่วมทำเวิร์คช้อปการทำขนมเทียนโดยเจ๊อุ๊ ศาลเจ้ากวนอู (ท่าฉลอม) อีกด้วย

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *