สมุทรสาครพัฒนาเมือง-ไทยยูเนี่ยน เดินหน้าเก็บขยะทะเลด้วยพลังอาสาเป็นปีที่ 3 ได้ขยะรวมกว่า 1.9 ตัน

“สมุทรสาครพัฒนาเมืองฯ” จับมือ “บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป” และภาคส่วนต่าง ๆ จัดโครงการลดขยะทะเลด้วยพลังอาสา จ.สมุทรสาคร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 สมุทรสาคร ต.บางหญ้าแพรก เก็บขยะทะเลได้ 1,906 กก.

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2567 ที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 สมุทรสาคร ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดโครงการลดขยะทะเลด้วยพลังอาสา จ.สมุทรสาคร โดยมี ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ประธานกรรมการบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พร้อมด้วย นายปราชญ์ เกิดไพโรจน์ ผู้อำนวยการด้านความยั่งยืน ภูมิภาคเอเชีย บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร และนางจีรพันธ์ ธนะเจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าเเพรก

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะทะเล ประกอบด้วย อาสาสมัครจาก บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และบริษัทย่อย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงาน ทสจ.สมุทรสาคร ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน สำนักงานทรัพยากรและชายฝั่งทะเลที่ 8 กลุ่มอาสาพัฒนาเมือง จิตอาสาชาว ต.บางหญ้าแพรก คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ และโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก โดยร่วมกันเก็บขยะทะเลที่กระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ในป่าชายเลน จากนั้นนำมาคัดแยกประเภทขยะ โดยทีมงานร้านวงศ์พาณิชย์ สาขาบ้านแพ้ว และบันทึกข้อมูลประเภทขยะทะเลและปริมาณที่เก็บได้ สำหรับจำนวนขยะทั้งหมดที่เก็บได้ในครั้งนี้ เป็นจำนวน 1,906 กก. ขยะส่วนใหญ่เป็นขวดพลาสติก ขวดแก้ว โฟม ถุงพลาสติก รองเท้า และขยะอื่น ๆ ตามลำดับ ซึ่งขยะประเภทรีไซเคิลได้จะส่งให้กับทางร้านวงศ์พาณิชย์ สาขาบ้านแพ้ว ส่วนขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้จะถูกส่งต่อไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ประธานกรรมการบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะทะเลจำนวนมาก โดยติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศที่มีขยะทะเลมากที่สุด ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์ทะเล รวมทั้งผู้ที่บริโภคสัตว์ทะเล ในปี 2564 ไทยมีขยะพลาสติกในทะเลถึง 22.8 ล้าน กก. สูงเป็นอันดับที่ 5 ของโลก รองจากอินเดีย จีน อินโดนีเซีย และบราซิล ทางสมุทรสาครพัฒนาเมืองฯ ร่วมกับ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จึงได้ริเริ่ม “โครงการลดขยะทะเลด้วยพลังอาสา จ.สมุทรสาคร”

โดยได้ประสานชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยลดขยะทะเลผ่านกิจกรรมเก็บขยะทะเลด้วยพลังอาสา ซึ่งประกอบด้วยการเก็บ การคัดแยก และบันทึกประเภทพร้อมปริมาณขยะที่เก็บได้ รวมทั้งการส่งขยะดังกล่าวเพื่อการกำจัด สำหรับการเก็บขยะทะเลด้วยพลังอาสาในครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มกิจกรรมของปี 2567 โดยในปีที่ผ่านมาทางสมุทรสาครพัฒนาเมืองฯ ได้จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลด้วยพลังอาสา ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำนวน 4 ครั้ง รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,964 กก. ซึ่งในแต่ละครั้งมีจิตอาสาจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมจากภาคส่วนต่าง ๆ

ขณะที่ นายปราชญ์ เกิดไพโรจน์ ผู้อำนวยการด้านความยั่งยืน ภูมิภาคเอเชีย บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทางบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายขององค์กร คือ มุ่งส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี ควบคู่กับการดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล หรือ “Healthy Living, Healthy Oceans” นอกจากนี้ ยังมีกลยุทธ์ความยั่งยืน ที่เรียกว่า “SeaChange 2030” ที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ผ่านโครงการ และความร่วมมือต่าง ๆ จากพันธมิตรทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้ว นอกจากจะเป็นการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ ใน จ.สมุทรสาคร แล้วยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์เก็บขยะชายฝั่งทะเลระดับโลกขององค์กรอนุรักษ์ท้องทะเล (Ocean Conservancy) และองค์กร Seafood Business for Ocean Stewardship (SeaBOS) ที่ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป เป็นสมาชิกอีกด้วย ทั้งนี้ ทุกคนสามารถมีส่วนในการแก้ปัญหาขยะทะเลได้ ด้วยการลดและหยุดสร้างขยะในท้องทะเล เพียงแค่คิดก่อนทิ้ง เพื่อช่วยกันเปลี่ยนแปลง และปกป้องสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับเราต่อไปในระยะยาว

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *