“ปปท. เขต 7” เลือก “ราชบุรี” จัดตั้ง “คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่”

สำนักงาน ปปท. เขต 7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐฯ” ให้ จ.ราชบุรี นำร่องจัดตั้ง “คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่” ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าที่รัฐ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 พ.ค. ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 7 หรือ ปปท. เขต 7 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ปปท. เขต 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ซึ่ง จ.ราชบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 จังหวัดนำร่องในการจัดตั้ง “คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่”

โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด นายภิญโญ ทองชัย กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ต.ท.สุพจน์ คงนาลึก นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท. เขต 7 นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดราชบุรี เครือข่ายภาคประชาสังคม เจ้าหน้าที่ ปปท.เขต 7 และผู้สังเกตการณ์ รวม 210 คน

พ.ต.ท.สุพจน์ เปิดเผยว่า การจัดโครงการฯ ครั้งนี้ ได้วางระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยการวางระบบดังกล่าว ได้มุ่งเน้นในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. จึงได้เตรียมจัดตั้ง “คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท.เขต 1 – 9” เพื่อให้เป็นคลินิกในการให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาให้กับที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกที่ทุกเวลา และเป็นคลินิกเคลื่อนที่หรือลงพื้นที่ในการป้องปรามการทุจริต สามารถระงับยับยั้งการทุจริตแก่หน่วยงานภาครัฐให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งสำนักงาน ปปท. เขต 7 ได้คัดเลือก จ.ราชบุรี ให้เป็นจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมธรรมาภิบาล และร่วมมือในการเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุก ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรม ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผู้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นกลไกหลักของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาข้าราชการซึ่งกระทำการทุจริตที่ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าผู้บริหารระดับสูง หรือข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าลงมา โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 9 เขต สำหรับ ปปท. เขต 7 มีอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *