โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล” เป็นสมาชิกวุฒิสภา

ราชกิจจานุเบกษา เผยพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 คนแล้ว “ศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล” นายกสมาคมกีฬาฯ ได้รับเลือกให้เป็น ส.ว. หนึ่งเดียวจากสมุทรสาคร ส่วน “สุนทร วัฒนาพร” ประธานสภาวัฒนธรรมฯ ติดรายชื่อ 50 บัญชีสำรองของ คสช.

วันที่ 14 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 คน ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ตามมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งในรายชื่อ ส.ว. ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว มีชื่อของนายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล อายุ 57 ปี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร และอดีตผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในลำดับที่ 175

นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษา ก็ได้เผยแพร่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง การกำหนดรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 จำนวน 50 คน ซึ่งนายสุนทร วัฒนาพร อายุ 64 ปี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นหนึ่งในรายชื่อบุคคลในบัญชีสำรองด้วย โดยอยู่ในลำดับที่ 25

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับการสรรหา ส.ว. ในระยะเวลาที่ผ่านมา กกต. ได้ดำเนินการคัดเลือก ส.ว. ตั้งแต่ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด จนถึงการคัดเลือกระดับประเทศ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2561 จำนวน 2,746 คน จาก 10 กลุ่มอาชีพ ด้วยกระบวนการเลือกกันเองของแต่ละกลุ่มอาชีพ เพื่อให้ได้รายชื่อจำนวน 200 คน ในส่วนของผู้สมัคร ส.ว. สมุทรสาคร ที่ได้รับการคัดเลือกในระดับประเทศ จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายสุนทร วัฒนาพร, นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล, นายอรุณ แจ้งโพธิ์นาค และ น.ส.กชนิภา อินทสุวรรณ์

จากนั้น กกต. ได้ส่งมอบรายชื่อ 200 คน ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คัดเลือกให้เหลือ 50 คน และขึ้นบัญชีสำรองไว้อีก 50 คน เพื่อเข้าเป็นไป ส.ว. ชุดเฉพาะกาล ร่วมกับ ส.ว. อีก 200 คน ที่มาจากคณะกรรมการสรรหา 194 คน และเป็นโดยตำแหน่ง 6 คน (ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ) มีวาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี ทำหน้าที่ทางด้านนิติบัญญัติ ตลอดจนติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิรูปประเทศและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งสามารถร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างน้อย 2 สมัย

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *