กรมสุขภาพจิต ตั้งคณะกรรมการฯ วิจัยการใช้กัญชาทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต แต่งตั้ง “คณะกรรมการการใช้กัญชาทางการแพทย์” ขับเคลื่อนงานกัญชาทางการแพทย์ วิจัยการใช้กัญชาในระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อวิเคราะห์ทั้งประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้งานกัญชาทางการแพทย์ต่อสุขภาพจิตของคนไทย

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ว่า กรมสุขภาพจิต ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการใช้กัญชาทางการแพทย์ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด กำหนดขอบเขตและแนวทางการศึกษาวิจัยทางคลินิก รวมถึงจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ในระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ต่อคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

โดยคณะกรรมการฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพจิตและข้อดีข้อเสียของการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ สำหรับสถาบันหรือโรงพยาบาล ในสังกัดกรมสุขภาพจิต รวมไปถึงจัดทำข้อเสนอแนะและแผนขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์สำหรับสถาบันหรือโรงพยาบาล ในสังกัดกรมสุขภาพจิต ภายใต้ข้อกำหนดสากลและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวางแผนสนับสนุน การพัฒนาการใช้กัญชาทางการแพทย์สำหรับสถาบันหรือโรงพยาบาล ในสังกัดกรมสุขภาพจิต ภายใต้ข้อกำหนดสากลและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกำกับ ติดตามแผนการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อว่า ทางกรมฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ชุดนี้ไปแล้ว 2 ครั้ง โดยล่าสุด หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ได้มีการนำเสนอถึงหัวข้อในการทำวิจัยต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา อาทิ ตำรับยาศุขไสยาศน์ ช่วยรักษาเรื่องการนอนไม่หลับ โดยกรมสุขภาพจิตร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, โครงการวิจัยและพัฒนาน้ำมันกัญชาเพื่อการรักษาผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม โดยกรมสุขภาพจิตร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช, การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางคลินิกของ Cannabidiol (CBD) เพื่อรักษาผู้ป่วยโรควิตกกังวลไปทั่ว (Generalized anxiety disorder) เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนของการดำเนินการในการจัดทำวิจัยตามมาตรฐานของการวิจัยต่อไป

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *