“กกต.สมุทรสาคร” นำนักการเมืองทุกระดับ ร่วมประกาศเจตจำนงทางการเมืองต่อต้านการทุจริต

สนง.กกต.จว.สมุทรสาคร ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร จัดสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 ก.ค. ที่ห้องโชติกา โรงแรมเซ็นทรัล เพลส ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร (สนง.กกต.จว.สมุทรสาคร)

โดยมี นายเธียรสรรค์ วิริยานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร นางสวรรยา รัตนราช ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สมุทรสาคร ผู้บริหารท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่น ตัวแทนพรรคการเมือง และฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาประมาณ 200 คน

นายเธียรสรรค์ กล่าวว่า ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 ได้บัญญัติให้ ดำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่างๆ ให้เกิดผลทางด้านการเมือง อาทิ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ตลอดทั้งการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ รู้จักยอมรับความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกันและให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงำไม่ว่าด้วยทางใด

รวมทั้ง ให้การดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ มีกลไกที่กำหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณานโยบายที่มิได้วิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน มีกลไกที่กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน และมีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี

สนง.กกต.จว.สมุทรสาคร จึงได้จัดการสัมมนาดังกล่าวขึ้น เพื่อร่วมประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตให้ประชาชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองต่อไปได้

โดยภายในงาน ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมกันกล่าวคำประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต โดยจะยึดมั่นการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม มีการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นเครื่องมือในการต่อต้านการทุจริต ดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ และเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และสาธารณชนได้รับทราบ

จากนั้น เป็นการบรรยายในหัวข้อ “กฎหมาย พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” รวมทั้ง “การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง” และ “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม” โดยวิทยากรของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *