สมุทรสาครจัดโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 2562

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2562 โดยร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน เดินรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมจัดริ้วขบวนแห่เทียนพรรษารอบตลาดมหาชัย

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 ก.ค. ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ และนายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าสมุทรสาคร คณะครู นักเรียนจากสถานศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมในกิจกรรมแห่เทียนพรรษาครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

น.ส.ชัยพฤกษ์ อ่อนพิมพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ปฏิบัติราชการแทน วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาติไทย และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและประชาชน ในการน้อมนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต การลด ละ เลิก อบายมุข อันจะนำมาซึ่งความสุขในครอบครัวและสังคม

โดยภายในงานได้มีการกล่าวคำปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุน ทั้งภาครัฐ องค์กร และโรงเรียนต่าง ๆ พร้อมทั้งได้มีการจัดริ้วขบวนแห่เทียนพรรษาและขบวนรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษารอบตลาดมหาชัย จากศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเข้าพรรษา อบจ.สมุทรสาคร สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสาคร ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น และนักเรียนจากสถานศึกษาในเขต อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร รวม 20 ขบวน

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *