ห้ามรถบรรทุก 10 ล้อจากถนนพันท้ายฯ ใช้ถนนพระราม 2 – ขึ้นสะพานกลับรถ

“ราชกิจจาฯ” เผยแพร่ข้อบังคับพนักงานจราจรจังหวัดสมุทรสาคร ห้ามรถบรรทุก 10 ล้อ หรือ 3 เพลาขึ้นไป วิ่งจาก ถ.พันท้ายนรสิงห์ เข้า ถ.พระราม 2 ในชั่วโมงเร่งด่วนเช้า-เย็น และห้ามใช้สะพานกลับรถ กม.17+600

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา” เผยแพร่ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 325/2562 เรื่อง การกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสายในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ลงนามโดย พล.ต.ต.สามารถ ศรีสิริวิบูลย์ชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดสมุทรสาคร

โดยข้อความระบุว่า ด้วยสภาพการจราจรในปัจจุบันในพื้นที่ถนนพระรามที่ 2 โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้าและช่วงเย็น มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้น ทำให้การจราจรหนาแน่น เกิดปัญหาการจราจร ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน หากมีรถขนาดใหญ่เดินรถ อาจส่งผลกระทบให้การจราจรติดขัดหนาแน่น หรืออาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้โดยง่าย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องห้ามรถทุกชนิดหรือบางชนิดเดินในเขตจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพถนนและการจราจร ในปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นต้องออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร

ฉะนั้น เพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการจราจร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 139 (1) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดสมุทรสาคร จึงออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร ดังนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 325/2562 เรื่อง การกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสายในเขตจังหวัดสมุทรสาคร”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ห้ามรถบางชนิดเดิน ดังนี้

3.1 ห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป และรถบรรทุกที่มีเพลาตั้งแต่ 3 เพลาขึ้นไป ที่มาจาก ถนนพันท้ายนรสิงห์ (ทางหลวงชนบท สค. 2004) เดินรถ ออกสู่ถนนพระรามที่ 2 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 08.30 น. และตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

3.2 ห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป และรถบรรทุกที่มีเพลาตั้งแต่ 3 เพลาขึ้นไป เดินรถบนสะพานกลับรถฝั่ง ถนนพระรามที่ 2 ขาออก บริเวณ กิโลเมตรที่ 17+600 ตลอดเวลา

ข้อ 4 นับแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ยกเลิก และใช้ข้อบังคับนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

อนึ่ง ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในการประชุมหารือการจัดการจราจรถนนพระราม 2 เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ 24 ก.ค. ที่ผ่านมา พล.ต.ต.สามารถ กล่าวว่า ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครได้ทุ่มกำลังตำรวจงานจราจร สภ.เมืองสมุทรสาคร 1 ใน 4 ของทั้งหมด ดูแลบนถนนพระราม 2 เฉพาะช่วงที่ก่อสร้างถนนเป็นระยะทางประมาณ 5 กม. โดยประจำจุดในช่วงเช้าเย็นบริเวณถนนพันท้ายนรสิงห์ และช่วงเขตรอยต่อตำรวจนครบาล ตั้งแต่ กม.14+660

ซึ่งมาตรการห้ามรถบรรทุก 10 ล้อ หรือ 3 เพลาขึ้นไป เดินรถจากถนนพันท้ายนรสิงห์ ออกสู่ถนนพระราม 2 ในชั่วโมงเร่งด่วน 06.00 – 08.30 น. และ 16.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ และการห้ามรถบรรทุกใช้สะพานกลับรถถนนพระราม 2 ฝั่งขาออก กม.17+600 (บริเวณหน้าร้านไพบูลย์กิจ) ตลอดเวลา โดยให้เลยไปใช้จุดกลับรถอีกแห่งที่อยู่ห่างออกไปราว 1 กม. พล.ต.ต.สามารถ ก็กล่าวในที่ประชุมว่า ได้มีการลงนามในข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดสมุทรสาครฯ เพื่อรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาไว้ด้วย


พล.ต.ต.สามารถ ศรีสิริวิบูลย์ชัย (ขวา)

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *