สมุทรสาครต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม AIPA เยี่ยมชมหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี

รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นำคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน และผู้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่รัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ 40 ร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกสถานที่ ณ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี จ.สมุทรสาคร

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 ส.ค. ที่หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี หมู่ 1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน นายทองแดง เบ็ญจะปัก และ นายสมัคร ป้องวงษ์ ส.ส.สมุทรสาคร นางอุไร แตงเอี่ยม ประธานกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ตลอดจนสมาชิกกลุ่มเบญจรงค์ดอนไก่ดี ได้ร่วมกันให้การต้อนรับประธานและรองประธานรัฐสภาประเทศสมาชิกรัฐสภาอาเซียน และผู้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่รัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ 40 จาก 12 ประเทศ

ประกอบด้วย บรูไน ลาว มาเลเซีย เมียนมา สิงคโปร์ กัมพูชา เวียดนาม แคนาดา จีน โมร็อกโก นอร์เวย์ ออสเตรเลีย กับอีก 3 องค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) สถาบันรัฐสภาแห่งกัมพูชา (PIC) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จำนวนกว่า 100 คน ที่เดินทางมาเยี่ยมชมหมู่บ้านเบญจรงค์ ภายใต้กิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่รัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40

โดยผู้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่รัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ 40 ได้รับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านเบญจรงค์ดอกไก่ดี ซึ่งเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และได้ลงมือทำกิจกรรมลงสีและลงนามบนแก้วเซรามิก โดยมีช่างฝีมือทำเครื่องเบญจรงค์จากอุไรเบญจรงค์ หนูเล็กเบญจรงค์ และปานรดาเบญจรงค์ คอยดูแลและสอนอย่างใกล้ชิด หลังจากนี้ทางหมู่บ้านจะนำแก้วที่ทางคณะลงสีแล้วจะนำไปเผา จากนั้นจะบรรจุกล่องกระดาษลายไทยแล้วจัดส่งให้เป็นของที่ระลึกกับทางคณะฯ ต่อไป

สำหรับความเป็นมาของหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี กว่า 40 ปีที่แล้วที่กลุ่มคนในชุมชนนี้ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ขั้นตอนการผลิต และการเขียนลวดลายบนภาชนะเซรามิกในโรงงานเซรามิกย่านอ้อมน้อย เมื่อโรงงานต้องปิดตัวเองด้วยพิษเศรษฐกิจ คนในชุมชนจึงได้ใช้วิกฤตนี้เป็นช่องทางในการใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่สร้างผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองถนัด จึงเกิดเป็นโรงงานขนาดเล็กในครัวเรือนที่ผลิตเซรามิกรูปแบบต่าง ๆ ป้อนงานซึ่งกันและกันแบบครบวงจร

ทางกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี โดยนางอุไร แตงเอี่ยม ได้เป็นผู้ริเริ่มในการนำความรู้ในการเขียนลวดลายเบญจรงค์มาผลิตเครื่องเบญจรงค์ขึ้นในครัวเรือนเป็นลำดับแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 สินค้าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และด้วยกระแสแห่งการอนุรักษ์และการฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เครื่องเบญจรงค์จึงได้รับความนิยมมากขึ้น จึงเกิดการส่งต่อละขยายกำลังการผลิตไปยังครัวเรือนและชุมชนใกล้เคียง และประมาณปี พ.ศ. 2544 ภาครัฐเล็งเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มการผลิต จึงสนับสนุนและต่อยอดตั้งเป็นกลุ่ม “หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี” โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้งคือ อุไรเบญจรงค์ หนูเล็กเบญจรงค์ แดงเบญจรงค์ สังวาลย์เซรามิก และปารดาเบญจรงค์

“กลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี” เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ในฐานะผู้ผลิตเบญจรงค์กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรก ที่มีสินค้ามากมายหลากหลายรูปแบบ สนองความต้องการได้ จึงมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมซื้อสินค้าเบญจรงค์ต่อเนื่องตลอดมา ประกอบกับสมาชิกฯ ได้พัฒนาภูมิทัศน์ สิ่งอำนวยความสะดวก และการเปิดกว้างการเรียนรู้ให้แก่ผู้เยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์เรียนรู้ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอีกแห่งหนึ่งของ จ.สมุทรสาคร  

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *