“คุณหญิงกษมา” เปิดโครงการ “ต้นกล้าความดี” ร.ร.วัดป้อมวิเชียรโชติการาม

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2562″ พลังแห่งต้นกล้าความดี พัฒนาวิถีไทยด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 ส.ค. ที่โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2562 “พลังแห่งต้นกล้าความดี พัฒนาวิถีไทยด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” และเปิด “นิทรรศการเมืองพอเพียง”

โดยมี นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร น.ส.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร น.ส.มะลิ คงสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามและโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวนมาก

คุณหญิงกษมา กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี ที่ได้ตระหนักในความสำคัญของเยาวชนว่าเป็นพลังที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืนจึงควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เป็นคนดี มีคุณภาพ มีภูมิคุ้มกัน เพื่อให้พลังแห่งต้นกล้าความดี พัฒนาวิถีไทย ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

โดยการรณรงค์เสริมสร้างให้เยาวชนเป็นต้นกล้าความดี เข้าใจและเข้าถึงความพอเพียงตามคำพ่อสอน โดยส่งเสริมให้เชื่อมโยงความรู้ นำไปสู่การถือปฏิบัติในชีวิตประจำวันของทุกช่วงวัยและทุกสายอาชีพ ย่อมเป็นการสืบสานพระราชปณิธานความพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ “เมืองพอเพียง” ซึ่งจะทำให้เยาวชนได้รู้จักเมืองไทยและเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านยิ่งขึ้น รวมทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์ในหลากหลายรูปแบบจะนำพาเยาวชนไทยให้พร้อม ก้าวไกลทันโลกสืบไป

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *