กกต.จว.สมุทรสาคร สัมมนายกระดับเจตจํานงทางการเมืองต้านทุจริต ของสาขา-ตัวแทนพรรค

สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการส่งเสริมการยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด สร้างความตระหนัก-แสดงเจตจำนงทางการเมืองต้านทุจริตต่อสาธารณชน

เมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 3 ก.ย. ที่ห้องประชุมภูฟ้า โรงแรมเซ็นทรัลเพลส อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด โดยมี นายเธียรสรรค์ วิริยานุภาพ ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจําจังหวัดสมุทรสาคร นางสวรรยา รัตนราช ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ปปช.) ประจำจังหวัดสมุทรสาคร นักการเมืองทุกระดับ ตัวแทนพรรคการเมือง และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวน 50 คน

นายเธียรสรรค์ กล่าวว่า ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 ได้บัญญัติให้ ดําเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลทางด้านการเมือง ใน (2) “ให้การดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เพื่อให้พรรคการเมืองพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน มีกระบวนการให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองและการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม เข้ามาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม”

นอกจากนี้ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กําหนด เรื่อง การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ไว้ในมาตรา 47 “พรรคการเมืองซึ่งประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด ต้องมีสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้น การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดให้พรรคการเมืองส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งจากผู้ซึ่งได้รับเลือกจากสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง”

และในการสรรหานอกจากตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามแล้ว จะต้องพิจาณาจากผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว กําหนดให้พรรคการเมืองต้องมีเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของกรรมการบริหารพรรคการเมืองและสมาชิก โดยมาตรฐานทางจริยธรรมของกรรมการบริหารพรรคการเมืองอย่างน้อยต้องเทียบเคียงได้กับมาตรฐานทางจริยธรรมที่ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้ในข้อบังคับพรรคการเมือง

สำนักงาน กกต. ในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตแก่สาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อให้การเมืองมีการทุจริตที่ลดลงอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับความร่วมมือจากสํานักงาน ป.ป.ช. จัดวิทยากรมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาการทุจริตที่ส่งผลต่อปัญหาการพัฒนาของประเทศในทุก ๆ ด้าน และมีการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *