สมุทรสาคร เปิดโครงการ “101 อาชีพ”เฉลิมพระเกียรติฯ

สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร จัดโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ที่ ร.ร.วัดใหญ่จอมปราสาท

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 ก.ย. ที่โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ต.ท่าจีน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เยี่ยมชมกิจกรรมสาธิตต่าง ๆ ภายในงาน อาทิ การสลักลายกระจก ผ้ามัดย้อมลูกจาก บริการตัดผมฟรี การสาธิตการทำขนมจาก ฯลฯ

นายสุชาติ เงินสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ดําเนินงานโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอดจนสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพ 

ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1. การพัฒนาทักษะ 101 อาชีพ ฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม 18 ชั่วโมง (3 วัน) สาขาการจับจีบผ้าในงานพิธีระหว่างวันที่ 4 ,5 และ 9 ก.ย. 2562 และ 2. การจัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการทาสีสนามเด็กเล่นของโรงเรียน การตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรี ตรวจเช็คไฟฟ้าแสงสว่างและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศของโรงเรียน และการสาธิตอาชีพจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน     

ทั้งนี้ การจัดฝึกทักษะ 101 อาชีพให้แก่ประชาชน 10 หมายถึง เป็นตัวเลขแสดงลําดับของรัชกาล คือ รัชกาลที่ 10 และ 1 หมายถึง คือ ศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศรวมกันเป็นหนึ่งเดียว รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ “การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมาย “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และขยายผล ต่อยอดในการประกอบอาชีพของตนเองและชุมชนต่อไป

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *