สขค. จัดสัมมนา “หมัดเด็ดการแข่งขัน…ที่ผู้ประกอบการต้องรู้” เวทีสมุทรสาคร

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ร่วมกับหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จัดงานสัมมนาเสริมความรู้ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. ที่ห้องประชุมโชติกา โรงแรมเซ็นทรัลเพลส ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ร่วมกับหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จัดงานสัมมนา “หมัดเด็ดการแข่งขัน…ที่ผู้ประกอบการต้องรู้” ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้า (Competition Advocacy) ส่วนภูมิภาค” เพื่อมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้ผู้ประกอบธุรกิจ

โดยมี นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า นางอร่ามศรี รุพันธ์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร น.ส.สุนันทา น้อยพิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร สมาชิกหอการค้าจังหวัดฯ สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ผู้ประกอบธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ว่าที่ ร.ต. เอก ขุทรานนท์ นักวิเคราะห์ธุรกิจ ปฏิบ้ติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้มีนโยบายให้ สขค. ร่วมกับหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาคได้ตระหนักรู้และระมัดระวังพฤติกรรมการประกอบธุรกิจที่อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 รวมทั้งสร้างการรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ E-Commerce ซึ่งช่วยส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมภายในประเทศ

สขค. จึงได้จัดงานสัมมนาดังกล่าวระหว่างเดือน ก.ค. – ก.ย. 2562 จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ ระยอง อุดรธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ นครราชสีมา นครสวรรค์ ลพบุรี เชียงใหม่ สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา ซึ่ง จ.สมุทรสาคร ครั้งนี้ เป็นงานสัมมนาครั้งที่ 9 ประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าต่อผู้ประกอบการไทย” โดย ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า

จากนั้นเป็นการอภิปรายในหัวข้อ “กฎหมายการแข่งขันทางการค้า : เครื่องมือป้องปรามทางการค้าและประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ” โดยนางอร่ามศรี รุพันธ์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน 3 ฝ่าย (กกร.) ได้แก่ หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร โดยว่าที่ ร.อ. จิตร์ ศิรธรานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลางหอการค้าไทย, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร โดยนายอภิชัย เตชะนิธิสวัสดิ์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) โดยนายนำชัย เอกพัฒนพานิชย์ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มี ผศ.ดร.วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนี้ มีการบรรยายในหัวข้อ “E-Commerce โอกาสในการแข่งขันในยุค 4.0” โดยอาจารย์คงณัฐ รัตนรังสรรค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสถาบันนวัตกรรมมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

สำหรับ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 เป็นกฎหมายเศรษฐกิจที่สำคัญในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าของผู้ประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม มิให้มีการผูกขาด ลด หรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า โดยมีการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตรตลอดเวลา และส่งเสริมให้การค้าการลงทุน มีการขยายตัว การกำกับดูแลพฤติกรรมการแข่งขันทางการค้าของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง อาจกล่าวได้ว่ากฎหมายการแข่งขันทางการค้า (Competition law) เปรียบเป็นธรรมนูญทางการค้า ซึ่งกำกับดูแลให้มีการแข่งขันในตลาดอย่างเสรีและเป็นธรรม ส่งเสริมให้เกิดความเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มีการขยายตัวของตลาด การค้า และการลงทุน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคในท้ายที่สุด ทั้งนี้ การกำกับดูแลให้มีการแข่งขันในตลาดอย่างเสรีและเป็นธรรมนั้น เพื่อปกป้องกระบวนการแข่งขัน (Competition process) ในตลาด และผลประโยชน์ของผู้บริโภค (Benefit of consumers)

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *