เตือน “เรือประมงพาณิชย์” ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยภายใน ธ.ค. 62

แฟ้มภาพ

กรมประมง แจ้งชาวประมงที่ประสงค์ขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ปี 2563-2564 นำเรือตรวจประเมินมาตรฐาน ด้านสุขอนามัยในเรือประมง เพื่อออกหนังสือรับรอง (สร.3) ภายในเดือนธันวาคม 2562

รายงานข่าวจากกรมประมงแจ้งว่า ชาวประมงที่ประสงค์ขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ในรอบปีประมง พ.ศ. 2563-2564 ให้นำเรือประมงพาณิชย์เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง เพื่อออกหนังสือรับรอง (สร.3) โดยขอความกรุณาชาวประมงเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562

สามารถยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.1) ได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงฯ สถานีวิจัยประมงทะเล สำนักงานประมงจังหวัด หรือสำนักงานประมงอำเภอในท้องที่ที่มีเรือประมงเทียบท่า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2562 0533

สำหรับหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ประกอบด้วย ข้อ 1. ด้านโครงสร้างของเรือประมง ห้องเก็บรักษาสัตว์น้ำอยู่ในสภาพดี สะอาด และไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน มีการควบคุมป้องกันและกำจัดหนู แมลงสาบ และสัตว์อื่นๆ ข้อ 2. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในเรือประมง ที่ล้างทำความสะอาดแล้ว ต้องมีที่เก็บอย่างเหมาะสม สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น้ำ

ข้อ 3. ด้านบุคลากรประจำเรือ ต้องมีสุขภาพดี ใส่เสื้อผ้าสะอาด ไม่รับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน ข้อ 4. ด้านน้ำจืดที่ใช้ในเรือ และน้ำแข็งสำหรับเก็บรักษาสัตว์น้ำ ต้องทำมาจากน้ำสะอาดและเพียงพอกับการใช้งาน มีการจัดเก็บอย่างถูกสุขลักษณะ

ข้อ 5. ด้านการเก็บรักษาสัตว์น้ำ สารเคมี ยาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยกเป็นสัดส่วน ควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนในสัตว์น้ำได้ และไม่ซ้อนทับจนทำให้สัตว์น้ำเสียหายและรักษาอุณหภูมิของสัตว์น้ำให้ได้ความเย็นอย่างเหมาะสม ใกล้เคียง 0 องศาเซลเซียส และข้อ 6. กรณีเรือประมงมีเครื่องทำความเย็น ห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์น้ำควบคุมอุณหภูมิไม่สูงกว่า -18 องศาเซลเซียส

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *