กรมการจัดหางาน จัด “มหกรรมอาชีพ จังหวัดสมุทรสาคร” 6-7 ธ.ค. นี้

ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ปธ.เปิดงาน “มหกรรมอาชีพ จังหวัดสมุทรสาคร” พบกับการสาธิตอาชีพอิสระ การออกร้านสินค้าชุมชน การออกหน่วยให้บริการ ปชช. และเปิดรับสมัครงาน 305 ตำแหน่ง 2,043 อัตรา 6-7 ธ.ค. 2562 ที่ศูนย์การค้าแลนด์มาร์คมหาชัย   

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 ธ.ค. 2562 ที่ศูนย์การค้าแลนด์มาร์คมหาชัย ถ.นิคมรถไฟ ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันมหกรรมอาชีพ จังหวัดสมุทรสาคร” โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และโฆษกคณะกรรมาธิการแรงงาน นายกันต์กวี ทับสุวรรณ  คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนจากสถานศึกษา และประชาชนใน จ.สมุทรสาคร เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดงาน“วันมหกรรมอาชีพ จังหวัดสมุทรสาคร” ระหว่างวันที่ 6-7 ธ.ค. 2562 โดยภายในงานกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระกว่า 30 อาชีพ การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน 25 อาชีพ นิทรรศการด้านอาชีพและนวัตกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการหุ่นยนต์กู้ระเบิด จากวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร นิทรรศการนวัตกรรมการทำกะปิถั่วและซีอิ้วผง จากวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร 

รวมไปถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน มาออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชน อาทิ กรมการจัดหางาน ให้บริการแนะแนวอาชีพ บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ บริการทดสอบความถนัดทางอาชีพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้บริการข้อมูลการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสวัสดิการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ให้บริการตรวจสุขภาพและการรับสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 นอกจากนี้ ภายในงานมีบริษัทที่เข้าร่วมสมัครและสัมภาษณ์งาน 38 แห่ง ทั้งในสมุทรสาคร และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีตำแหน่งงานมากกว่า 305 ตำแหน่ง 2,043 อัตรา และยังมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ เช่น ตัดผมชาย นวดแผนไทย การพับเหรียญโปรยทาน การทำพวงกุญแจจากคริสตัล การวาดลายเบญจรงค์ เป็นต้น

รศ.ดร.จักษ์ พันชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์และจุดประกายความคิดในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน รวมถึงเปิดโอกาสให้นายจ้างได้พบปะกับผู้ผลิตสินค้าหรือกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อให้เกิดการจ้างผลิตสินค้าหรือชิ้นงานเพิ่มขึ้น การนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มาแสดงและจำหน่ายในวันนี้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ที่เน้นการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้การเติบโตของประเทศเป็นการเติบโตที่ยั่งยืน โดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้แนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *