สมุทรสาครจัดงาน “วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล” ปี 2562

จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ปี 2562 “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ที่หอประชุม 90 ปี ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 ธ.ค. ที่หอประชุม 90 ปี โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ นักเรียน ประชาชน ร่วมกิจกรรม

ด้วยองค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญเพื่อให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่เกิดจากการคอร์รัปชัน และเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง จังหวัดสมุทรสาครร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสมุทรสาคร และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ได้ร่วมกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลขึ้น เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนร่วมกันของคนไทยทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่ไม่ทนต่อการทุจริตได้อีกต่อไป

ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศไทยเป็นปัญหาที่สั่งสมมานาน และถือเป็นปัญหาร้ายแรงที่ส่งผลเสียหายต่อประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการศึกษาในภาพรวมของประเทศ ที่ผ่านมาสังคมไทยได้เกิดวัฒนธรรมที่ยอมรับการทุจริต ทั้งการซื้อขายตำแหน่ง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การให้สิทธิประโยชน์ การให้สินบน รวมทั้งการใช้ช่องว่างทางกฎหมายในการเอื้อประโยชน์ต่อกัน ตลอดจนไม่สามารถแยกผลประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตนได้อย่างชัดเจน ปัจจุบันสถานการณ์การทุจริตในประเทศไทยดีขึ้น ผู้ที่ทุจริตจะถูกต่อต้านและถูกลงโทษทั้งจากกฎหมายและสังคม รวมทั้งมีการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต เพื่อจัดการกับการทุจริตและผลักดันให้เกิดการนำกลไกและมาตรการต่าง ๆ ไปใช้จริงได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคส่วนอื่น ๆ 

ทั้งนี้ แนวทางในการที่จะช่วยป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สำคัญประการหนึ่ง คือแนวทางประชารัฐ โดยต้องรวมพลังทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐภาคธุรกิจ และภาคเอกชน “รัฐ” หรือ “รัฐบาล” โดยให้ “ประชา” หรือองค์กรภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบการทำงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายประชารัฐในทุกด้าน อันจะเป็นกลไกสำคัญ ที่เชื่อมโยงและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันนับว่าเป็นการทำงานร่มกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างยั่งยืน

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *