สมุทรสาครส่งมอบปลากะตักแห้ง ร่วมโครงการส่วนพระองค์ กรมสมเด็จพระเทพฯ ต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

จังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ให้กับผู้แทนกองทัพเรือ เพื่อส่งมอบให้กับโครงการส่วนพระองค์ฯ กรมสมเด็จพระเทพฯ โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน 

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 8 ม.ค. ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ให้กับ พล.ร.ต.ภิญโญ โตเลี้ยง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เพื่อนำอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทานให้แก่เด็กนักเรียนในโครงการส่วนพระองค์ฯ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคเหนือตอนล่าง ตามแผนการแจกจ่ายของสำนักงานโครงการ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน เป็นโครงการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องด้วยในปี พ.ศ. 2538 พะองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ต่าง ๆ ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทรงทอดพระเนตรพสกนิกรที่ป่วยเป็นโรคขาดสารไอโอดีน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ได้ทรงจัดตั้งโครงการต่อตันโรคขาดสารไอโอดีนขึ้น พร้อมได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อดำเนินโครงการในเบื้องต้น ซึ่งโครงการดังกล่าว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสนองพระราชดำริ รับมาดำเนินการจนถึงปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2563 กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับกลุ่มสมาคมการประมงในจังหวัดต่าง ๆ จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ ตราด ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็มและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานโครงการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

และในปีนี้ ซึ่งเป็นการดำเนินการในปีที่ 24 ทางกองทัพเรือ และจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการฯ ข้างต้น ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง จำนวน 7,230 กก. ปลาทูเค็ม จำนวน 12,735 กก. ปลากระป๋อง จำนวน 73,000 กระป๋อง น้ำปลา จำนวน 14,292 ขวด กะปิ จำนวน 2,556 กก. และเกลือไอโอดีน จำนวน 5,000 กก. รวมมูลค่าประมาณ 3,012,665 บาท

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *