“สมุทรสาคร” เซ็นเอ็มโอยู “ม.รังสิต – สจล.” สร้างสรรค์สตรีทอาร์ต ถ.ถวาย ท่าฉลอม

จังหวัดสมุทรสาคร ลงนามความร่วมมือกับ ม.รังสิต – พระจอมเกล้าลาดกระบัง โครงการ “ถวาย Street Art ทุกบ้านคือสีสัน” เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนท่าฉลอม เล่าเรื่องราวท้องถิ่นบนกำแพง 9 แห่ง ฝาท่อระบายน้ำ 50 ฝา และองค์ประกอบอื่น ตลอดเส้นทาง ถ.ถวาย คาดแล้วเสร็จช่วงเดือน มี.ค. นี้ 

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 9 ต.ค. ที่ศูนย์ท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชน บ้านท่าฉลอม ถ.ถวาย ต.ท่าฉลอม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย รศ.พิศประไพ สาระศาลิน คณบดีวิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต, ผศ.ดร. นฤพนธ์ ไชยยศ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กิจกรรมโครงการ “ถวาย สตรีทอาร์ต ทุกบ้านคือสีสัน” (Tawai Street Art)  

น.ส.สุภัทรา ชัยเทวารัณย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการนำผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะตลาดมหาชัย และผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน  ซึ่งดำเนินการวางและจัดทำผังโดยกองผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยจังหวัดสมุทรสาคร โครงการนี้อยู่ภายใต้แผนพัฒนาโครงการพัฒนาเส้นทางเชื่องโยงการท่องเที่ยว (สถานีรถไฟบ้านแหลม-ท่าเรือท่าฉลอม) และโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่าฉลอม (ชุมชนสุขาภิบาลแห่งแรก) ของผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ  

มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนท่าฉลอมให้เกิดความสวยงาม  สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะที่คงความงดงามของภูมิสถาปัตย์  สะท้อนประเพณี วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ อันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนท่าฉลอม โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่  

จังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ กับสถาบันการศึกษาดังกล่าว เพื่อร่วมมือกันในการสร้างสรรค์ผลงานสตรีทอาร์ต  เล่าเรื่องราวของวิถีชีวิตชุมชนและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบนกำแพง จำนวน 9 ภาพ ฝาท่อระบายน้ำ จำนวน 50 ฝา และองค์ประกอบของถนนอื่น ๆ ตลอดเส้นทางถนนถวาย ต.ท่าฉลอม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร  เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้แนวความคิด “ท่องเที่ยวเก๋ไก๋มหาชัยคลาสสิก ท่องเที่ยวชิคชิคท่าฉลอมวินเทจ” ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. นี้

ผลงานสตรีทอาร์ตแต่ละภาพที่ผ่านการสร้างสรรค์โดยสถาบันการศึกษา ล้วนมีความความโดดเด่น แต่สามารถร้อยเรียงเป็นเรื่องราวและบอกเล่าความเป็น “ท่าฉลอม” ได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัย ระหว่างสถาบันการศึกษากับการทำงานจริงในพื้นที่ ผ่านการนำเสนอผลงานการออกแบบกับชุมชน เพื่อให้ถ่ายทอดเรื่องของประวัติศาสตร์ชุมชนพื้นถิ่นผ่านงานสถาปัตยกรรม เหมือนเป็นห้องเรียนเสมือนจริงนอกสถานที่

น.ส.สุภัทรา กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากความร่วมมือทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาแล้ว  โครงการ “ถวาย สตรีทอาร์ต ทุกบ้านคือสีสัน” ยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากเทศบาลนครสมุทรสาคร  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กลุ่ม YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ภาคเอกชน  ประชาชนในพื้นที่ และชมรมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อีกด้วย

ความร่วมมือในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ จ.สมุทรสาคร ในการสร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่สามารถเดินทางเชื่อมโยงได้ทั้งทางรถ เรือ ราง เป็นการเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวแบบ One Day Trip และเมื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชม ชิม ช็อป แล้ว จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *