สมุทรสาคร จัดงานวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และถวายผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ

จังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และถวายผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี 2563

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2563 โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ และนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธี  

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล จบแล้วประธานในพิธี ถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า จากนั้นกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ผู้ทรงมีพระบรมราชคุณูปการแก่ประเทศและประชาชนเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

ทั้งด้านการปกครอง ทรงให้มีการสักเลกและลงทะเบียนสำรวจจำนวนพลเมืองเพื่อเป็นกำลังรับใช้ชาติและเสียภาษีให้แก่ทางราชการ ด้านเศรษฐกิจ ทรงเพิ่มพูนรายได้ของประเทศ ด้วยการปรับปรุงภาษีอากร ทำให้รายได้เข้าสูท้องพระคลังเป็นงบประมาณบำรุงแผ่นดินและทำให้ข้าราชการได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดเงินเดือนเป็นครั้งแรก

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ประธานสงฆ์พิจารณาผ้าป่า โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเป็นเงินทั้งสิ้น 135,850.50 บาท 

สำหรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ได้จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536

โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี” เพื่อช่วยเหลือเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก เพื่อให้เด็กในชนบทได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *