สมุทรสาครไฟเขียวขยายเวลาเปิดตลาด 7 แห่ง ให้ผู้ค้าเลือกประเภท “แผงลอย – อาคารพาณิชย์”

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เซ็นประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ให้ขยายเวลาเปิดตลาด 8 ชั่วโมง ตลาดหน้าสถานีรถไฟ ติด 1 ใน 7 ตลาด รายเดียวของอำเภอเมืองฯ อีกทั้งร่อนหนังสือถึงผู้ประกอบการร้านค้าให้เลือกระหว่างแผงลอยหรืออาคารพาณิชย์ และขายตามห้วงเวลาที่กำหนด หลังพบบางรายแทงกั๊กขายทั้งสองแบบ

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 43) เรื่อง แก้ไขเวลาเปิด-ปิดตลาด (เพิ่มเติม) โดยเนื้อหาในประกาศดังกล่าว เป็นการประกาศแก้ไขเวลาเปิด-ปิดตลาด ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร จากเดิมเปิดขายวันละ 6 ชั่วโมง ขยายเวลาเป็น 8 ชั่วโมง เนื่องจากมีบางตลาดขอปรับเปลี่ยนเวลา และได้ผ่านการประเมินของคณะทำงานติดตามประเมินตลาดเรียบร้อยแล้ว

สำหรับตลาดสดและตลาดนัดใน จ.สมุทรสาคร ที่ขยายเวลาเปิดตลาด ประกอบด้วย

อำเภอเมืองฯ ได้แก่ ตลาดหน้าสถานีรถไฟ จากเดิมเปิดเวลา 04.00 – 10.00 น. แก้ไขเป็นเวลา 04.00 – 12.00 น.

อำเภอกระทุ่มแบน ได้แก่ ตลาดสดกระทุ่มแบน จากเดิมเปิดเวลา 05.00 – 11.00 น. แก้ไขเป็นเวลา 05.00 – 13.00 น., ตลาดสมบูรณ์ จากเดิมเปิดเวลา 16.00 – 21.00 น. แก้ไขเป็นเวลา 05.00 – 09.00 น. และ 16.00 – 20.00 น.

อำเภอบ้านแพ้ว ได้แก่ ตลาดนัดกำนันเผอิญ จากเดิมเปิดวันคู่และวันที่ 31 ของเดือน เวลา 14.00 – 20.00 น. แก้ไขเป็นเปิดทุกวัน เวลา 14.00 – 20.00 น., ตลาดบ้านแพ้ว จากเดิมเปิดทุกวัน เวลา 07.00 – 13.00 น. แก้ไขเป็นเปิดทุกวัน เวลา 06.00 – 14.00 น., ตลาดหลักสาม จากเดิมเปิดทุกวัน เวลา 07.00 – 13.00 น. แก้ไขเป็นเปิดทุกวัน เวลา 06.00 – 14.00 น. และตลาดนัดวัดอำแพง จากเดิมเปิดทุกวันอังคาร, ศุกร์ เวลา 05.00 – 10.00 น. แก้ไขเป็นเปิดทุกวันอังคาร, ศุกร์ เวลา 05.00 – 10.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 14.00 – 19.00 น.   

นอกจากนี้ในวันเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบการร้านค้า และผู้จำหน่ายสินค้า เรื่อง ซักซ้อมการกำหนดสถานที่จำหน่ายสินค้าในช่วงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยระบุว่า ตามที่ จังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการมาตรการกำหนดห้วงเวลาในการจำหน่ายสินค้าของตลาดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร นั้น

เนื่องจาก ยังมีผู้ประกอบการบางราย มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริง กรณีการตั้งแผงลอยจำหน่ายสินค้าใกล้อาคารพาณิชย์ และเปิดขายตามระยะห้วงเวลาของตลาด แต่พอหมดเวลาการจำหน่ายสินค้าตามกำหนด จะมีการเคลื่อนย้ายแผงลอยมาขายบริเวณด้านหน้าอาคารพาณิชย์ ซึ่งการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความไม่เรียบร้อย และขัดวัตถุประสงค์การกำหนดห้วงเวลาอย่างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงขอให้ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้จำหน่ายสินค้า ดำเนินการเพียงข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้

1. หากเลือกประเภทการจำหน่ายสินค้าในอาคารพาณิชย์ จะต้องขายในร้าน ห้ามตั้งบริเวณฟุตบาท และเปิดขายได้ตามเวลา นอกเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

2. หากเลือกประเภทการจำหน่ายสินค้าประเภทแผงลอย ให้เปิดขายได้ตามระยะห้วงเวลาตามที่ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครกำหนด โดยในการนี้ให้ทางผู้ประกอบการแจ้งความประสงค์ประเภทสถานที่จำหน่ายให้ทางเทศบาลนครสมุทรสาครทราบ เพื่อเป็นการควบคุม อำนวยความสะดวก และสร้างความเรียบร้อย ให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลของกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ และผู้จำหน่ายสินค้า จะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และมีการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ตลอดเวลาที่ให้บริการ

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *