“เขตสุขภาพที่ 5” เลือก 5 ตัวแทนลุ้นตำแหน่ง “กรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน” ระดับประเทศ

ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5 ประธานคัดเลือกผู้แทนจากองค์กร-หน่วยงาน จำนวน 5 ราย เป็นตัวแทนเข้าร่วมคัดเลือก “คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน” ระดับประเทศ ของ สพฉ. แทนชุดปัจจุบันที่จะครบวาระ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 ก.ค. ที่ห้องประชุม นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5 ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการ เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกผู้แทนจากองค์กร และหน่วยงาน เพื่อเป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ 5 เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินระดับประเทศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โดยมี น.พ.สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี กรรมการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผู้แทนจากองค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมคัดเลือก

พญ.อัมพร กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2551 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งมี รมว.สาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการซึ่งมาจากตำแหน่งและการคัดเลือกผู้แทนจากองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฯลฯ จำนวนรวม 19 ราย เข้ามาทำหน้าที่ในการบริหารจัดการระบบ กำหนดนโยบายการบริหารงาน กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ฯลฯ

ซึ่งคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินชุดปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 22 ก.ค. 2563 จึงต้องดำเนินการคัดเลือก เพื่อให้ได้ผู้แทนจากองค์กรและหน่วยงาน ประกอบด้วย กลุ่มผู้แทนสถานพยาบาลของรัฐ, กลุ่มผู้แทนสถานพยาบาลของเอกชน, กลุ่มผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรและมีบทบาทด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงสถานพยาบาลที่เป็นนิติบุคคล เข้าไปทำหน้าที่ทดแทนกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินที่จะครบวาระตามที่กฎหมายกำหนด

โดยสรุปผลการคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ 5 ประกอบด้วย ผู้แทนสถานพยาบาลของรัฐ ได้แก่ นายพัฒธพงษ์ ประชาสันติกุล โรงพยาบาลเจ้าพระยมราช จ.สุพรรณบุรี, ผู้แทนสถานพยาบาลเอกชน ได้แก่ นายทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ โรงพยาบาลเทพากร จ.นครปฐม, ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายธงชัย แดงสุวรรณ์ เทศบาลตำบลเอราวัณ จ.กาญจนบุรี,

ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรฯ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายพลเสฏฐ์ เลาหกรรณวนิช จากมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม และนายวิสุทธิ์ บุญยศักดิ์เสรี จากมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นตัวแทนจากเขตสุขภาพที่ 5 เข้าไปเลือกคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉินระดับประเทศ พร้อมกับเขตสุขภาพ 13 เขต ในวันที่ 21 ก.ค. 2563 ที่กระทรวงสาธารณสุขต่อไป

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *