สมุทรสาครจัดกิจกรรม “โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า”

นอภ.เมืองสมุทรสาคร ประธานเปิดกิจกรรม “โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า” ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24 ก.ค. ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร หมู่ 6 ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า โดยมีนายวัฒนา พรประเสริฐ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ประชาชนจิตอาสา คณะครูและนักเรียน ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร เข้าร่วมงาน

นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการแก่ประชาชนชาวไทย ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” สะท้อนถึงพระราชปณิธานและพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยให้ความสำคัญและห่วงใยในเรื่องน้ำและป่า

เนื่องจากการสูญเสียพื้นที่ป่าต้นน้ำเป็นสาเหตุหลักที่แท้จริงของปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ พระราชทานคำแนะนำ ตลอดจนพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์เพื่อเยียวยาผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ และเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหามีความยั่งยืน สามารถบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว จึงมีพระมหากรุณาธิคุณมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับทุกหน่วยงาน เพื่อร่วมดำเนินการโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

รัฐบาลได้น้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ มาใช้เป็นแนวทางการกำหนดและขับเคลื่อนนโยบาย โดยผลการดำเนินงานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่ผ่านมาตั้งแต่ ปี 2557 จนถึงปัจจุบันได้หยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของกลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพล และยึดคืนพื้นที่ป่าไม้ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2562 ได้น้อมนำแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน และส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากทรัพยากรป่าไม้และพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นจะส่งเสริมให้ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ในการนี้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ให้ประเทศไทยพัฒนา อย่างมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน จังหวัดสมุทรสาคร จึงขอเชิญชวนทุกหน่วยงานทุกองค์กร และประชาชนทุกคนร่วมกันกระทำความดีโดยการฟื้นฟูป่า ปลูกป่า และปลูกต้นไม้อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *