จังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร นำข้าราชการพลเรือน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ดังต่อไปนี้

เริ่มต้นเมื่อเวลา 07.09 น. ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ และนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา นักเรียน นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธีฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ประธานฝ่ายสงฆ์ ให้ศีลและสวดเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและกรวดน้ำ ประธานฝ่ายสงฆ์นำพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 69 รูป ออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ต่อมาเมื่อเวลา 09.30 น. ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกเหล่ากาชาดฯ และประชาชนเข้าร่วมพิธี

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธีฯ เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียบนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นทุกภาคส่วนได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำทุกภาคส่วนร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไป

จากนั้นเมื่อเวลา 13.30 น. ที่บริเวณวัดสุนทรสถิต (วัดอำแพง) ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ โดยมี ร.ต.ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอบ้านแพ้ว กล่าวต้อนรับ และนายศิริชัย เลี้ยงอำนวย เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน มีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธี ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นได้มีการมอบโล่และประกาศนียบัตร การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด, มอบประกาศนียบัตรการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น, มอบโล่และประกาศนียบัตรการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด, มอบโล่และประกาศนียบัตรการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด และมอบประกาศนียบัตรการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนยากจน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 20 ทุน และทุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 30 ทุน รวมถึงมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนจำนวน 100 ชุด จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร 50 ชุด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 50 ชุด, ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 5,000 ตัว เป็นปลาตะเพียน จำนวน 4,000 ตัว และปลาจาด จำนวน 1,000 ตัว ลงในคลองอำแพง เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับประชาชน และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครแจกแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 147 ชิ้น

ทั้งนี้ ภายในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสมุทรสาคร ได้ออกหน่วยบริการประชาชน จำนวน 14 คลินิค ได้แก่ คลินิคพืช คลินิคดิน คลินิคประมง คลินิคปศุสัตว์ คลินิคชลประทาน ฯลฯ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

และโครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ มีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ออกหน่วยให้บริการประชาชน อาทิ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร จัดสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน, สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร จัดรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่มาบริการประชาชน, สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครออกหน่วยให้บริการต่อทะเบียนรถ, การไฟฟ้า การประปา บริการให้คำแนะนำยื่นขอติดตั้งมิเตอร์หรือชำระค่าบริการ เป็นต้น และต่อมาเมื่อเวลา 14.45 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน ณ วัดสุนทรสถิต (วัดอำแพง)

และเมื่อเวลา 19.00 น.  ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธี

โดยผู้แทนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร ห้างร้าน ชมรม สมาคม ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทองพุ่มเงิน จากนั้น ประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทองพุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมจุดต่อให้กับข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่เข้าร่วมพิธี จากนั้น ประธานในพิธี กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ สดุดีจอมราชา จบแล้ว ประธานในพิธีนำประชาชนทุกหมู่เหล่าเปล่งเสียง ทรงพระเจริญ 3 ครั้ง เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *