สมุทรสาครเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมนำจิตอาสาร่วมกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณ ถ.พุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ และนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนเข้าร่วมพิธี

จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ อบจ.สมุทรสาคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยให้จังหวัดดําเนินการก่อสร้างและคัดเลือกรูปแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้งเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่กระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาต ไปประดิษฐานบนซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ

จังหวัดสมุทรสาคร ได้พิจารณาคัดเลือกและกําหนดให้ ถ.พุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เป็นพื้นที่ที่ดําเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ของจังหวัด ซึ่งมีความสําคัญเป็นประตูเข้าสู่เมืองสมุทรสาคร ที่เชื่อมต่อกับ ถ.พุทธมณฑลสาย 4 รวมสะพานข้ามแยกต่างระดับสาครเกษม ที่ตัดกับ ถ.เพชรเกษม และสะพานต่างระดับคลองมะเดื่อ ที่เชื่อมต่อกับ ถ.เศรษฐกิจ 1 ออกสู่ ถ.พระราม 2 ใช้เป็นเส้นทางเชื่อมโยงลงสู่ภาคใต้ เพื่อความสะดวกรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ จังหวัดสมุทรสาครได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ภายใต้กิจกรรม “สานพลังจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทย” พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บขยะ กวาดถนน ตัดหญ้า ปลูกต้นไม้เพื่อความสวยงาม บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ และริมทางสองฝั่งถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม โดยได้เชิญชวนให้จิตอาสาพระราชทาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทำความสะอาด และพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนําแนวพระราชดําริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันทําความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *