สมุทรสาครอบรม อสต. ในสถานประกอบการ ส่งเสริมสุขภาพช่วงแพร่ระบาดโควิด-19

นายกเหล่ากาชาดสมุทรสาคร ประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวในสถานประกอบการ ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน พร้อมช่วยกระจายข่าวสาธารณสุข ช่วงแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 ก.ค. ที่วัดป้อมวิเชียรโชติการราม ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว หรือ อสต. ในสถานประกอบการ โดยมี น.ส.ขนิษฐา ปานรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลสมุทรสาคร, นางอัธยา อ่ำหนองโพ จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร และอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว หรือ อสต. ในสถานประกอบการ จำนวน 33 โรงงาน เข้าร่วมงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลสมุทรสาคร กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลฯ ได้สร้างเครือข่าย อสต. เพื่อในการดําเนินงานสาธารณสุข โดยเฉพาะงานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคในชุมชนแรงงานต่างด้าว เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการดําเนินงานในชุมชนและได้มอบบทบาทหน้าที่สําคัญให้เป็นผู้กระจายข่าวสาธารณสุข ตลอดจนเผยแพร่ความรู้แก่ประชากรต่างด้าว ในเรื่องปัญหาสาธารณสุขและเฝ้าระวังโรคในชุมชนต่าง ๆ และตามที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายและแนวโน้มที่จะพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จังหวัดสมุทรสาคร เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจมีแรงงานข้ามชาติย้ายถิ่นเข้ามาประกอบอาชีพเป็นจํานวนมาก ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีการแพร่ระบาดของโรคขยายไปในวงกว้าง

โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตระหนักและให้ความสําคัญกับสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก จึงได้ดําเนินการจัดอบรม อสต. ในสถานประกอบการ เพื่อให้อาสาสมัครเหล่านี้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน และเป็นผู้กระจายข่าวสาธารณสุข ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการดําเนินงานในชุมชน โดยการอบรมครั้งนี้ ได้ให้ความรู้ในเบื้องต้น ทั้งการดูแลสุขภาพและการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019, การใช้สื่อ โซเชียลมีเดียในการทํางานด้านสุขภาพ เรื่องของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อต่าง ๆ เป็นต้น

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *