“ปปท.เขต 7” เลือกจังหวัดสมุทรสาครนำร่องส่งเสริมธรรมาภิบาล – เฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุก

ปปท. เขต 7 คัดเลือกจังหวัดสมุทรสาคร เป็น 1 ใน 2 จังหวัดนำร่องขยายผล ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2563  

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 31 ก.ค. ที่ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 หรือ ปปท. เขต 7 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 โดยคัดเลือกจังหวัดสมุทรสาคร เป็น 1 ใน 2 จังหวัดนำร่องขยายผลในการส่งเสริมธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท., ว่าที่ ร.ท. ดร.เจนรบ พละเดช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ ป.ป.ท., พ.ต.อรรถพล ครุธเวโช หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สํานักงาน ปปท. เขต 7, น.ส.พัชรอร วงศ์กำแหง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน รวม 90 คน

พ.ต.ท.ฐิติวัชร์ อริยะเลิศชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 ผู้แทน ปปท. เขต 7 เปิดเผยว่า การจัดโครงการฯ ครั้งนี้ ได้วางระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุกซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยการวางระบบดังกล่าวได้มุ่งเน้นในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ (มีแนวคิดว่าควรป้องกันดีกว่าแก้ไข)

ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ท. จึงได้จัดตั้ง “คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” ปปท. เขต 7 เมื่อปี 2562 เพื่อให้เป็นคลินิกในการให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหาให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกที่ทุกเวลา และเป็นคลินิกเคลื่อนที่ หรือลงพื้นที่ในการป้องปรามการทุจริตสามารถระงับยับยั้งการทุจริต ให้แก่หน่วยงานภาครัฐให้เกิดประสิทธิผล (เป็นการตรวจขับ มิใช่ตรวจจับ) และในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐดังกล่าวได้ดำเนินการคัดเลือกจังหวัดในการส่งเสริมธรรมาภิบาล สำนักงาน ปปท. เขต 7 จึงคัดเลือกจังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นจังหวัดในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและร่วมมือในการเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกต่อไป

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *