สศร. โชว์ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ถอดรหัสอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วย 4 DNA ปี 2563

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม จัดนิทรรศการ “โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม” ปี 2563 โชว์ผลงานออกแบบจากการถอดรหัสอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยศาสตร์ 4 DNA จังหวัดชลบุรี ภูเก็ต สุโขทัย ราชบุรี 

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 9 ก.ย. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปี 2563 ด้วยศาสตร์ 4 DNA จังหวัดชลบุรี ภูเก็ต สุโขทัย และราชบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 ก.ย. 2563 ที่เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 

โดยมี น.ส.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรือ สศร., รศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี, นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด, น.ส.นุสรา กาญจนกูล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงผู้แทนปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมฯ ผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน 

น.ส.วิมลลักษณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรือ สศร. กระทรวงวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นต้นน้ำ สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ จึงได้ร่วมมือกับ ม.ศิลปากร จัดทำโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งในปี 2563 ได้ดำเนินการใน 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ภูเก็ต สุโขทัย และราชบุรี 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปในแต่ละจังหวัด ได้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ด้วยศาสตร์ 4 DNA อีกทั้งยังสามารถนำเอาองค์ความรู้ทางด้านศิลปะร่วมสมัยมาใช้สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น เกิดเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืน

นิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ภายใต้โครงการดังกล่าว ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการเผยแพร่องค์ความรู้และแนวคิดด้านการออกแบบที่พัฒนาต่อยอดมาจากทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพื้นที่ นำเอาจุดเด่นของแต่ละท้องถิ่นมาเป็นต้นทุนในการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน โดยการจัดนิทรรศการฯ ในครั้งนี้ เป็นการรวบรวมผลงานการออกแบบซึ่งถ่ายทอดแนวคิดการค้นหาอัตลักษณ์ และเรื่องราวด้านศิลปวัฒนธรรมของแต่ละอำเภอ 

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การนำเสนอผลงานและกระบวนการคิดจากทฤษฎี 4 DNA สู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ จากผลงานการสร้างสรรค์ ใน 4 จังหวัด ประจำปี 2563” โดย ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง อดีตคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ 4 DNA และพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงการโอนลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมฯ ระหว่าง สศร. ร่วมกับ ม.ศิลปากร จังหวัดราชบุรี ชลบุรี สุโขทัย และภูเก็ต เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดต่อไป

ทั้งนี้ สศร. ได้เริ่มดำเนินโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมฯ เมื่อปี 2561 โดยนำร่องใน 4 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก ระยอง สมุทรสงคราม และนครศรีธรรมราช จนเกิดผลงานการออกแบบศิลปะร่วมสมัยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ และการพัฒนาต่อยอดต้นทุนทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีการนำผลผลิตต่าง ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่จังหวัด ทำให้เกิดรายแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี 2562 ได้ดำเนินโครงการฯ เพิ่มเติมอีก 4 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร นครราชสีมา เชียงราย และเพชรบุรี โดยในปีนี้ ถือเป็นครั้งที่ 3 ที่ได้มีการดำเนินโครงการฯ ใน 4 จังหวัดดังกล่าว 

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *