“มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ” อบรม ผปค.-อาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรสาคร จัดอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอาสาสมัคร ในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน พื้นที่ อ.เมืองสมุทรสาคร

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 ก.ย. ที่ห้องประชุมพระนรราชจำนง โรงพยาบาลสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอาสาสมัคร ในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน จัดโดยมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยมี นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย, นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ รองประธานมูลนิธิฯ, นางนฤมล ปาลวัฒน์ กรรมการมูลนิธิฯ, นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร, ผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร, ผู้แทนสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร, ผู้แทนโรงพยาบาลสมุทรสาคร เข้าร่วมงาน

ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า ปัญหาเรื่องภาวะบกพร่องทางสติปัญญา เป็นปัญหาหนึ่งในสังคมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคต เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่เอื้อต่อภาวะบกพร่องทางสติปัญญา เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย เพราะผู้บกพร่องทางสติปัญญาจะถูกชักจูงให้กระทําความผิดได้ง่าย เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาถูกล่อลวงทางเพศ ปัญหายาเสพติด ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีเชาวน์ปัญญาต่ำ และปัญหาที่เห็นได้ชัดจากภาวะบกพร่องทางสติปัญญา คือ สุขภาพจิตภายในครอบครัวรู้สึกหดหู่สิ้นหวังในการดูแลบุตรพิการ ซึ่งจะเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสุขภาพจิตของคนในครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติโดยส่วนรวม

เพื่อให้การดําเนินงานช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญาเป็นไปอย่างถูกวิธีและต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต มูลนิธิฯ จึงได้จัดการอบรมให้ความรู้ในการดูแลคนพิการทางสติปัญญา และได้พิจารณาเห็นว่าอําเภอเมืองสมุทรสาคร มีจํานวนคนพิการทางสติปัญญา จํานวน 459 คน ถือว่ามีอัตราค่อนข้างสูง จึงได้กําหนดจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนได้เห็นความสําคัญของปัญหาผู้พิการและมีส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงให้คําแนะนําผู้ปกครองในการเลี้ยงดูอย่างถูกวิธี ตลอดจนให้คนพิการทางสติปัญญาได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้น และเตรียมความพร้อมในการที่จะเข้ารับการฟื้นฟูทางการศึกษา สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจําวัน

สำหรับ การอบรมดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 ก.ย. 2563 โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลสมุทรสาคร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร ประสานงานกลุ่มเป้าหมายและจัดหาสถานที่ในการจัดอบรม นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสมุทรสาคร และมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย อาสาสมัคร ผู้นําชุมชน พ่อแม่ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จํานวน 60-70 คน โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดอบรมจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *