ประชาชนจิตอาสาฯ ร่วมลงเรือเก็บขยะฟื้นฟูคลองสุนัขหอน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำประชาชนจิตอาสาฯ ลงเรือเก็บขยะในคลองสุนัขหอน บริเวณวัดกาหลง – วัดบางพลี ระยะทาง 3 กม.

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 22 ก.ย. ที่วัดกาหลง ต.กาหลง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการอนุรักษ์ (เก็บขยะทะเล) จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2563 โดยมีประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

เริ่มต้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธี เปิดกรวยถวายราชกาสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จากนั้นจึงนำประชาชนจิตอาสาลงเรือเก็บขยะที่ตกค้างในคลองสุนัขหอน ตั้งแต่บริเวณท่าน้ำวัดกาหลง จนถึงบริเวณวัดบางพลี ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร รวมระยะทางประมาณ 3 กม. เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพแม่น้ำลำคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด

ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีกำหนดจัดโครงการเก็บขยะทะเลเดือนละ 1 ครั้ง ในลำคลองสายหลักของเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ความสมัครสมานสามัคคีรวมใจเป็นหนึ่ง ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ตลอดจนสร้างความตระหนัก สร้างจิตสำนึกและหวงแหนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดกับประชาชน

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *