สมุทรสาครไฟเขียวร้านอาหารนั่งทานได้ 32 ตำบล ร้านตัดผมได้เฉพาะตัด-สระ-ซอย

จังหวัดสมุทรสาครออกคำสั่งผ่อนผันให้ร้านอาหาร 32 ตำบลนั่งทานที่ร้านได้ 1-2 คน แต่ต้องมีฉากกั้น ส่วนอีก 8 ตำบลพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้เฉพาะซื้อกลับบ้านเหมือนเดิม ขณะที่ร้านตัดผม-เสริมสวยเปิดได้เฉพาะตัดผม สระผม ซอยผมเท่านั้น ห้ามโกนหนวด กันหน้า ทำเล็บ ทาสี ตกแต่งเล็บ พร้อมกำหนดมาตรการเข้มงวด

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ออกคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 157/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 42) โดยพบว่าเป็นการให้เปิดสถานที่บางแห่ง โดยเฉพาะร้านอาหารและเครื่องดื่ม 32 ตำบลใน 3 อำเภอ ให้เปิดจำหน่ายเพื่อบริโภคที่ร้านได้โต๊ะละ 1-2 คน โดยมิให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านโดยเด็ดขาด และเปิดได้ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. ยกเว้นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร 8 ตำบล ได้แก่ ตำบลมหาชัย โกรกกราก ท่าฉลอม ท่าทราย นาดี บางหญ้าแพรก โคกขาม และท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร เปิดบริการได้เฉพาะการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น ส่วนร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผมสำหรับสตรีและสุภาพบุรุษ ให้เปิดบริการได้ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวัน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในจังหวัดสมุทรสาครเกิดการหมุนเวียนภายในจังหวัด ตลอดจนเป็นการลดการเดินทางออกนอกเขตจังหวัดสมุทรสาครของประชาชน ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

สำหรับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ระบุว่า ต้องจัดให้มีฉากกั้นบนโต๊ะอาหาร จัดให้นั่งทานอาหารไม่เกินโต๊ะละ 2 คน ต้องทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ต้องให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ให้บริการ ต้องจัดให้มีพนักงานคอยแจ้งให้ผู้รับบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้ารับบริการ ต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะและระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดินอย่างน้อย 1 เมตร ต้องควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด รวมกันแล้วไม่เกิน 30 คน ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่จำหน่ายอาหารโดยเด็ดขาด ต้องจัดให้มีพนักงานคอยวัดอุณหภูมิของผู้เข้ารับบริการ หากพบว่าผู้รับบริการมีไข้ ไอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย จามหรือเป็นหวัด ให้รายงานเจ้าพนักงานควบคุมโรคหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที สำหรับผู้ประกอบการจะต้องตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิของพนักงานบริการ ก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ หากพบว่ามีไข้ ไอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย จามหรือเป็นหวัด ให้รายงานเจ้าพนักงานควบคุมโรค หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที ลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน และห้ามใช้เสียงดัง ภายในร้านอาหาร กรณีจำหน่ายอาหารแบบบุฟเฟต์ให้ปรับรูปแบบการบริการโดยงดการตักอาหารส่วนกลางด้วยตนเอง รวมถึงการตักอาหาร ในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน จัดให้มีระบบคิวและมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ห้ามมีให้ใช้เครื่องปรับอากาศ และต้องจัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงห้องสุขา ต้องจัดให้ผู้รับบริการใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ และหมอชนะ หรือใช้บันทึกข้อมูลของผู้บริการ

ส่วนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ร้านเสริมสวย ทำเล็บ แต่งผม หรือตัดผมสำหรับสตรีและสุภาพบุรุษ ระบุว่า ให้บริการได้เฉพาะตัดผม ชอยผม สระผม เท่านั้น ห้ามใช้มีดโกนหนวด ห้ามกันหน้า ห้ามทำเล็บ ห้ามทาสีเล็บ ห้ามตกแต่งเล็บ ต้องทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของร้าน อุปกรณ์ก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ต้องให้ช่างตัดผมและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ให้บริการ ต้องจัดให้มีพนักงานคอยแจ้งให้ผู้รับบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอส์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ต้องเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ตัดผม อย่างน้อย 1.5 เมตร ต้องควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด ด้วยการลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น และงดรอรับบริการภายในร้าน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ต้องจัดให้มีพนักงานคอยวัดอุณหภูมิของผู้เข้ารับบริการ หากพบว่าผู้รับบริการมีไข้ ไอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย จามหรือเป็นหวัด ให้รายงานเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ทันที กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด สำหรับผู้ให้บริการต้องตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิของช่างตัดผมและผู้ช่วย ก่อนเข้าอาคาร หากพบว่ามีไข้ ไอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย จามหรือเป็นหวัด ให้รายงานเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ทันที กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด ต้องให้ช่างตัดผมและผู้ช่วย (ถ้ามี) สวม Face Shield และเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้งที่ให้บริการ ต้องเปลี่ยนผ้าคลุมตัดผมทุกครั้งที่ให้บริการ ห้ามมีให้ใช้เครื่องปรับอากาศ และต้องจัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงห้องสุขา และต้องจัดให้ผู้รับบริการใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ และหมอชนะ หรือใช้บันทึกข้อมูลของผู้บริการ

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *