กกต. รับรองผลเลือกตั้ง “ส.อบจ.สมุทรสาคร” แล้ว 26 คน

กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 26 คน จากทั้งหมด 30 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้รับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หรือ ส.อบจ.สมุทรสาคร จำนวน 26 คน จากทั้งหมด 30 คน โดยได้ออกประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ลงนามโดย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2564

ระบุว่า ตามที่ได้มีการเลือกตั้ง ส.อบจ.สมุทรสาคร กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา 142 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2563 นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 และมาตรา 106 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 79 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศผลการเลือกตั้ง จำนวน 26 คน ดังต่อไปนี้

อำเภอเมืองสมุทรสาคร

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายทองโปรด กลิ่นนิล, เขตเลือกตั้งที่ 2 นายวิชัย งามกาละ, เขตเลือกตั้งที่ 3 นายประดิษฐ์ ทรงลักษณ์, เขตเลือกตั้งที่ 4 นายประสิทธิ์ จุ่นขจร, เขตเลือกตั้งที่ 5 นายคำนึง ดิษฐเอม, เขตเลือกตั้งที่ 6 นายกฤตกร แซ่เอี๊ยบ, เขตเลือกตั้งที่ 8 นายสมเกียรติ ปิ่นเจริญ, เขตเลือกตั้งที่ 10 นายชัชวาล เขียวชม, เขตเลือกตั้งที่ 11 นายพิสิฐ สุวรรณชัย, เขตเลือกตั้งที่ 12 นายสุภาพ ดีกระจ่าง, เขตเลือกตั้งที่ 13 นายสมชาย ด้วงปั้น, เขตเลือกตั้งที่ 14 นายสมสัก รอดทยอย, เขตเลือกตั้งที่ 15 นายวศินภัทร์ วรพัฒน์โชคชัย

อำเภอกระทุ่มแบน

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายบุญมี นิลถนอม, เขตเลือกตั้งที่ 2 นายศรัณย์ ขวัญเมือง, เขตเลือกตั้งที่ 3 นายไรวินทร์ มีเจริญ, เขตเลือกตั้งที่ 4 นายสมพงษ์ เรืองศรี, เขตเลือกตั้งที่ 5 นายพหล ขำทอง, เขตเลือกตั้งที่ 6 นายพงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง, เขตเลือกตั้งที่ 7 นายธนวัฒน์ ทองโต, เขตเลือกตั้งที่ 9 นายภาณุศักดิ์ คีรินทร์ภราดร

อำเภอบ้านแพ้ว

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายบุญชู ปานสุวรรณ, เขตเลือกตั้งที่ 2 นายศักดิ์ชัย ตั้งวิทย์โมไนย, เขตเลือกตั้งที่ 3 นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์, เขตเลือกตั้งที่ 4 นายเอกชัย ทองสวัสดิ์, เขตเลือกตั้งที่ 5 นายธนพันธ์ พังจุนันท์

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้สมัคร ส.อบจ.สมุทรสาคร ที่ทาง กกต. ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้ง ประกอบด้วย อำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้แก่ เขตเลือกตั้งที่ 7 นางขนิษฐา พรเกียรติกุล, เขตเลือกตั้งที่ 9 นายธัชชัย บุญชัยศรี, เขตเลือกตั้งที่ 16 นายสมหมาย ม่วงกลม และอำเภอกระทุ่มแบน ได้แก่ เขตเลือกตั้งที่ 8 นายศุภวิชญ์ ขวัญบุญ

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *