สมุทรสาครผ่อนมาตรการ เปิด “สนามกีฬา-โรงเรียน-สนามกอล์ฟ” บางพื้นที่ หลังปรับลดระดับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

รองผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ออกคำสั่งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปรับลดระดับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ขยายเวลาปิดสถานที่ต่าง ๆ ต่อไป แต่ให้เปิดสนามกีฬา สถานศึกษา สนามกอล์ฟ ยกเว้น ต.ท่าทราย และ ต.นาดี ส่วนร้านอาหารเปิดได้ถึง 23.00 น. แต่ห้ามดื่มแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 64 นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ลงนามในคำสั่งจังหวัดฯ ที่ 544/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 49) โดยสาระสำคัญระบุว่า เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 34 และ มาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.โรคติตต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มี.ค.63 และข้อ 10 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 29 ม.ค. 64

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 48/2564 วันที่ 1 มี.ค. 64 และข้ออนุมัติของนายกรัฐมนตรีตามการเสนอแนะของที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 64 ซึ่งให้ความเห็นชอบการปรับลดระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในเขตพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงมีคำสั่ง 1. ยกเลิกคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 528/2564 ลงวันที่ 28 ก.พ. 64 และ 2. กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เฉพาะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้ 

2.1 ให้ปิดสถานที่ ดังต่อไปนี้ (1) สถานที่เล่นการพนันทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เช่น ชนไก่ กัดปลา ชกมวย ตลอดจนสนามซ้อมชนไก่ด้วย (2) สนามกีฬาของรัฐและเอกชนทุกแห่ง เฉพาะในเขตพื้นที่ ต.ท่าทราย และ ต.นาดี (3) สนามมวย โรงเรียนสอนมวย ทั้งของรัฐและเอกชน (4) สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นเด็ก (5) สถานศึกษาทุกประเภทของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงเรียนสอนทักษะกีฬาเฉพาะในเขต ต.ท่าทราย และ ต.นาดี (6) สถานที่รับเลี้ยงเด็ก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(7) ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่อยู่ในคูหา รถเข็นและแผงลอยจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ภัตตาคาร ห้องอาหาร สโมสร หรือสถานประกอบการอื่นใดที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม แต่ให้เปิดดำเนินการและสามารถบริโภคในร้านได้ตามปกติ โดยจัดระเบียบการเข้าใช้บริการ จำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน และการจัดสถานที่ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการ กำหนดอย่างเคร่งครัด และให้เปิดดำเนินการได้ไม่เกิน 23.00 น. โดยห้ามการบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน

(8) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการและสถานบันเทิงอื่นที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ร้านคาราโอเกะ รวมถึงสถานที่ซึ่งมุ่งเน้นการขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยนให้สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อดื่มกินในสถานที่นั้น (9) สวนสนุก สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง เกมส์ หรือเครื่องเล่นเกมส์ทุกประเภท (10) ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต และตู้เกม (11) สระว่ายน้ำ สวนน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน (12) ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา (13) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นวดแผนไทย นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม และห้ามให้บริการตามบ้านหรือสถานที่อื่น ๆ เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในโรงพยาบาลของรัฐ

(14) สถานที่ออกกำลังกายภายในร่ม ยิม ฟิตเนส และสปา ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (15) สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร (16) โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การฉายหนังกลางแปลง (17) สถานที่มีการแสดงหรือการละเล่นสาธารณะ (18) สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลินิกความงาม และสถานเสริมความงาม (19) สถานที่บริการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย (20) สถานที่เล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน (21) สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ เฉพาะในเขตพื้นที่ ต.ท่าทราย และ ต.นาดี (22) บ่อตกกุ้ง (23) สถานีขนส่งสาธารณะ

2.2 สถานประกอบการตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หากไม่ปฏิบัติตามอาจถูกสั่งปิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2548 และมีความผิดตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ได้

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีโทษตามนัยมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่งด้วยเหตุที่เป็นกรณีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อผลเสียหายร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามนัยมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 64 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

นอกจากนี้ ในแนบท้ายคำสั่งฯ ได้มีการระบุมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกิจการหรือกิจกรรม 6 อย่าง ได้แก่

1. สนามกีฬาของรัฐหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา การฝึกซ้อม โดยห้ามจัดการแข่งขัน

2. สถานศึกษาทุกประเภทของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงเรียนสอนทักษะกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

3. ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่อยู่ในคูหา รถเข็นและแผงลอย โดยจำหน่ายได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. ของวันเดียวกัน แต่ภายหลังเวลาดังกล่าว ต้องเป็นลักษณะของการให้บริการโดยนำกลับไปบริโภคที่อื่น ห้ามการบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน

4. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือห้างสรรพสินค้าในลักษณะเดียวกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ

5. สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ โดยห้ามจัดการแข่งขันและห้ามการบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

6. บ่อตกปลา ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดการแข่งขัน การเล่นพนัน หรือการกระทำใด ๆ ที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก

อ่านคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 544/2564  

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *