ปศุสัตว์สมุทรสาคร มอบพันธุ์ไก่ไข่ให้เกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ มอบพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์แก่เกษตรกรทั้ง 3 อำเภอ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปี 64

วันนี้ (20 ต.ค.) เวลา 11.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์ไก่ไข่ให้เกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปี 64 ณ วัดโคกขาม ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมีนายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้จัดโครงการ ในการนี้ก็ได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ปศุสัตว์อำเภอ และ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมพิธีมอบพันธุ์ไก่ไข่ให้เกษตรกรในพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอของจังหวัดสมุทรสาคร

นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การจัดมอบพันธุ์ไก่ไข่ ภายใต้โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 64 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร สามารถลดรายจ่าย เสริมรายได้ ขยายโอกาส ในอาชีพการเกษตร และสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเองอย่างสอดคล้องกับภูมิสังคม โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์พันธุ์แท้และสัตว์ประจำถิ่น เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนดังนี้

1. ส่งเสริมไก่ไข่พันธุ์แท้ สำหรับเกษตรกรที่มีความพร้อมเลี้ยงไก่ไข่พ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ เพื่อผลิตลูกไก่จำหน่าย โดยกรมปศุสัตว์สนับสนุนไก่ไข่พันธุ์แท้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ จากศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อ.ด้านซ้าย จ.เลย โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ คัดเลือกเกษตรกรที่สนใจ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงไก่ไข่พ่อพันธุ์-แม่พันธ์ การฟักไข่ ผลิตลูกไก่จำหน่ายในชุมชน, 2. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ประจำถิ่น สำหรับเกษตรกรในโครงการที่มีความสนใจด้านปศุสัตว์เป็นอาชีพหรือรายได้เสริม หรือเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ประจำถิ่นอยู่แล้ว ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน โดยการให้ความรู้ในการผลิตพันธุ์ อาหาร การจัดการ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแผนการผลิตที่ทำร่วมกับเกษตรกร

โดยกิจกรรมนี้ มีเกษตรกรที่มีความสนใจด้านปศุสัตว์เป็นอาชีพหรือเสริมรายได้ และเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ประจำถิ่น ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน จากอำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว และอำเภอกระทุ่มแบน รวม 19 ราย โดยมอบพันธุ์ไก่ไข่ไปเลี้ยงรายละ 5 ตัว เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถลดรายจ่าย เสริมรายได้ ขยาย โอกาส ในอาชีพการเกษตร

ด้านนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวด้วยว่า  การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ประจำถิ่นให้เกษตรกรนั้น จะสามารถช่วยลดรายจ่าย เสริมรายได้ ขยายโอกาสในอาชีพการเกษตร ทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเองอย่างสอดคล้องกับภูมิสังคม เพื่อปรับเปลี่ยน การเกษตรเดิมไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืน สำหรับไก่ไข่ มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและคนไทยเป็นอย่างมาก เป็นสัตว์เลี้ยงที่ทำรายได้เสริมได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากไก่ไข่เลี้ยงไม่ยาก ต้องการพื้นที่เลี้ยงน้อย มีความสะดวกทั้งทางด้านการจัดหาลูกไก่ อาหาร อุปกรณ์การให้อาหารและน้ำ วัคซีนและยารักษาโรค นอกจากนี้ การเลี้ยงไก่ไข่ถือว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้ชุมชน เนื่องจากเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง จึงมีผู้นิยมบริโภคไข่ไก่กันอย่างแพร่หลาย ทำให้ความต้องการไข่ไก่อยู่ในระดับสูงตลอดทั้งปี และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ

นายณรงค์ กล่าวต่อด้วยว่า สำหรับเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชนนั้นเป็นสิ่งสำคัญ แต่ที่ต้องทำควบคู่กันไปคือ การส่งเสริมการป้องกันโรคในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปลอดจากโรคระบาด เช่น โรคโควิด 19 ดังนั้นจึงขอให้เกษตรกรที่ได้รับพันธุ์ไก่ไข่ไปนั้น นอกจากจะเป็นเกษตรกรตัวอย่างด้านการสร้างอาชีพเสริมแล้ว ยังขอให้เป็นตัวอย่างในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 และช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 อย่างครอบคลุมทุกคนอีกด้วย

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *