ประมงสมุทรสาคร ติวเข้มเกษตรผู้เพาะเลี้ยงปลาสลิด เดือดร้อนจากราคาตก-เกิดโรค

สำนักงานประมงสมุทรสาคร จัดอบรมการเลี้ยงปลาสลิด-ทำบัญชีครัวเรือน แก่เกษตรกรกว่า 200 ราย ในพื้นที่ ต.โรงเข้ จ.สมุทรสาคร ด้านเกษตรกรโอดเดือดร้อนหนัก 2 ปีติด ปลาตายเกลื่อนบ่อ ค่าอาหารพุ่ง ราคาขายตกต่ำ

วันนี้ (23 พ.ย.) ที่วัดฟุ้งประชาธรรมมาราม (วัดดอนราว) หมู่ 7 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง “การเลี้ยงปลาสลิดยุคปัจจุบันอย่างไรให้ห่างไกลโรค และการทำบัญชีครัวเรือน” โดยสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ หน่วยงานกรมประมง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร และกลุ่มเกษตรกรทำประมงเกษตรพอเพียง 49 จัดขึ้นให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสลิดกว่า 200 ราย ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ยังได้จัดมอบจุลินทรีย์ ปม.1 ของกรมประมง แก่ตัวแทนเกษตรกร พร้อมกับซักถามปัญหาที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสลิด ก่อนที่จะลงพื้นที่ไปดูสภาพปัญหาจริงจากบ่อเลี้ยงปลาสลิดในพื้นที่หมู่ 5 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

นายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร รายงานว่า สืบเนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดใน อ.บ้านแพ้ว ประสบปัญหาราคาปลาสลิดตกต่ำ และการตายของปลาสลิดทุกช่วงอายุ ดังนั้นทางสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้จากหน่วยงานกรมประมงมาบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาสลิด เพื่อรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้, เพื่อให้เกษตรกรมีความพร้อมในการเตรียมการจัดการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง, เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องการหมักและการใช้จุลินทรีย์ ปม. 1 ของกรมประมง, เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ในเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

ขณะที่ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นต่อพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสลิดนั้น  หน่วยงานภาครัฐมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเร่งเข้ามาดำเนินการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด เช่น การอบรมฯ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ อีกทั้งทางสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร จะต้องสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนแก่พี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง อันจะนำไปสู่การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป พร้อมกันนี้ยังควรส่งเสริมเรื่องของการจัดตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงปลาสลิดด้วย จะได้เป็นการเสริมความเข้มแข็งในการทำเกษตรกรรมและการรวมตัวกันนำเสนอปัญหาต่างๆ เพื่อขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ รวมถึงการเสริมสร้างพลังในการต่อรองด้านอื่น ๆ เช่น ราคาอาหารสัตว์น้ำ เป็นต้น หรือสร้างศักยภาพทางการตลาดให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ส่วนนายวิชัย แดงพยนต์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เล่าว่า ทุกวันนี้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสลิดต้องประสบกับสภาพปัญหาปลาตายเกลื่อนบ่อ อาหารปลาสลิดแพงมีการขยับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ ราคาปลาสลิดตกต่ำลงมากกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นแบบนี้ติดต่อกันมา 2 ปีแล้ว โดยในส่วนของปลาสลิดตายนั้น ก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่ เพราะเมื่อนำน้ำไปตรวจนั้น คุณภาพน้ำก็ปกติอย่างที่เคยใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการหาสาเหตุการตายของปลายังคงอยู่ในระหว่างการวิจัยของกรมประมง แต่เกษตรกรก็คาดกันว่า เมื่อคุณภาพน้ำปกติ สาเหตุปลาตายอาจจะเกิดจากสภาพสิ่งแวดล้อมในอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นไปได้ ด้านราคาอาหารสัตว์น้ำก็ต้องการให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาควบคุมราคาไม่ให้ขยับสูงขึ้น

อีกทั้งยังต้องการให้เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของตลาดปลาสลิดด้วย เพราะปลาสลิดจังหวัดสมุทรสาครนั้น เป็นปลาสลิดที่มีคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตัวโต เนื้อแน่น ไม่เหม็นสาบ หากมีการส่งเสริมทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้ราคาปลาสลิดดีขึ้นและเกษตรกรมีรายได้มั่นคง สามารถทำอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดได้ต่อไป

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *