สมุทรสาครจัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษาสำนักงานลูกเสือจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้แทนจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานลูกเสือจังหวัดสมุทรสาคร และผู้แทนสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงเรียนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ให้สามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาได้ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนำหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน ไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *