เปิดเวที “สะพานข้ามคลองมหาชัย” เสนอยกระดับเชื่อม สหกรณ์-เอกชัย ตึกแถวหวั่นผลกระทบร้องขอเวนคืน

เทศบาลนครสมุทรสาคร เปิดสัมมนาครั้งที่ 2 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาชัย เสนอรูปแบบทางยกระดับเชื่อมถนนสหกรณ์-เอกชัย ยาวประมาณ 1 กม. แก้ปัญหาจราจรตามแนวเส้นทางโดยไม่ต้องเวนคืน คาดใช้งบราว 500 ล้านบาท ขณะที่เจ้าของอาคารพาณิชย์ย่านถนนกิจมณี โอดกระทบทำมาหากิน-อยู่อาศัย ขอให้รัฐช่วยเวนคืนหากโครงการเกิดขึ้นจริง

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 64 เวลา 09.00 น. ที่ห้องโชติกา โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จ.สมุทรสาคร นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาชัย โดยมี นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ดร.นครินทร์ สัทธรรมนุวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะผู้บริหาร และประชาชนในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ผู้มีส่วนได้เสียในโครงการ ทั้งจากฝั่งมหาชัยและฝั่งวัดเจษฯ เข้าร่วมการสัมมนา

นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร กล่าวว่า ในปัจจุบันบริเวณสะพานข้ามคลองมหาชัย และบริเวณถนนพื้นที่ต่อเนื่อง ได้แก่ ถ.สหกรณ์ ถ.เดิมบาง ถ.เจษฎาวิถี และถนนที่มาจาก จ.สมุทรปราการ – สมุทรสาคร ประสบปัญหาการจราจรติดขัด เพราะถนนบริเวณนี้มีจุดข้ามเพียงจุดเดียวคือสะพานข้ามคลองมหาชัย เนื่องจากในปัจจุบันมีประชาชนจำนวนมากใช้ถนนบริเวณสะพานข้ามคลองมหาชัยสัญจร จึงทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในบริเวณดังกล่าว ดังจะเห็นได้ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน

ประกอบกับสะพานข้ามคลองมหาชัย ก่อสร้างและเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 ถึงแม้ว่าจะมีการบำรุงรักษาโครงสร้างสะพานมาโดยตลอด แต่จากการตรวจสอบโครงสร้างของสะพานในปัจจุบันพบว่าโครงสร้างบางจุดชำรุด และควรได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างปลอดภัย ดังนั้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมในเขตเมือง ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและประหยัด และแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณสะพานข้ามคลองมหาชัยและเพื่อรองรับสภาวะความเจริญทางเศรษฐกิจที่จะเปลี่ยนไปในอนาคตของ จ.สมุทรสาคร

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ที่ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งแนวทางแก้ไข เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมให้ความเห็นและหรือชี้แนะประเด็นหรือแนวทางอันเป็นประโยชน์ ซึ่งจะได้รับไปประกอบในการจัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ อันจะทำให้รายงานฉบับสมบูรณ์มีข้อเสนอแนะที่เป็นที่ยอมรับของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในท้องถิ่น และสามารถที่จะนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไปได้ ทั้งนี้เพื่อรองรับสภาวะความเจริญทางเศรษฐกิจที่จะเปลี่ยนไปในอนาคตของ จ.สมุทรสาคร รวมถึงสอดรับกับความต้องการของทุกภาคส่วน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การสัมมนาครั้งนี้เป็นการนำเสนอรายละเอียดของโครงการ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาของโครงการอยู่ในบริเวณพื้นที่เทศบาลนครสมุทรสาคร ลักษณะของโครงการเป็นสะพานยกระดับตามแนว ถ.สหกรณ์ ข้ามคลองมหาชัยไปบรรจบกับ ถ.เอกชัย และเชื่อมต่อกับถนนสาย จ1 ซึ่งเป็นถนนตามผังเมืองที่จะดำเนินการก่อสร้างในอนาคต โดยมีระยะทางยาวประมาณ 900-1,000 เมตร โดยสภาพปัญหาในปัจจุบันเกิดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณ ถ.เอกชัย ถ.กิจมณี เพราะถนนบริเวณนี้มีสะพานข้ามคลองมหาชัยเป็นจุดข้ามเพียงจุดเดียว ที่ปรึกษาได้กำหนดจุดต้นทางของโครงการบริเวณ ถ.สหกรณ์ และจุดปลายทาง อยู่ที่บริเวณทางแยกจุดตัด ถ.เอกชัย และพื้นที่ข้างเคียง โดยสามารถจัดรูปแบบทางเลือกได้ 4 รูปแบบ

ซึ่งสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสม ด้วยหลักเกณฑ์ทั้งด้านการลงทุน ด้านวิศวกรรมและการจราจร และด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางโครงการฯ ได้เลือกรูปแบบทางเลือกที่ 1 คือ ใช้พื้นที่ภายในเขตทางเดิมเท่านั้นโดยไม่เวนคืน ก่อสร้างทางยกระดับกว้าง 10.00 – 12.00 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร ไหล่ทางกว้าง 1.50 – 2.50 เมตร เนื่องจากเขตทางบริเวณสะพานและช่วงสามแยกจุดตัด ถ.เอกชัย ค่อนข้างแคบเพียง 25.00 เมตร และก่อสร้างในแนวสะพานเดิมบริเวณตรงกลางโดยมีตอม่อกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร สะพานเดิมจะคงช่องจราจรได้4 ช่องจราจรไป-กลับ แต่ช่องจราจรแคบลง ไม่มีไหล่ทาง มีทางเท้าเช่นเดิม และจะมีสะพานทางลงบริเวณปลายทางจุดตัด ถ.เอกชัย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร เพียง 1 ช่องจราจรเท่านั้น รูปแบบนี้จะตอบสนองโครงข่ายการสัญจรสองฝั่งคลองและการจราจรที่ไม่ติดสัญญาณไฟจราจร และไม้กั้นทางรถไฟ รวมทั้งโครงข่ายถนนสาย จ1 ในเขตผังเมืองอนาคตได้ดี เบื้องต้นคาดว่างบประมาณราคาค่าก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ 500 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในช่วงท้ายของการสัมมนา ซึ่งเป็นการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ทางผู้แทนที่อยู่อาศัยในอาคารพาณิชย์ทั้งสองข้างทางบริเวณ ถ.กิจมณี ใกล้สามแยก ถ.เอกชัย และชาวบ้านที่อยู่อาศัยบริเวณเชิงสะพานข้ามคลองมหาชัย กล่าวว่า หากโครงการนี้เกิดขึ้นจริงตามรูปแบบทางเลือกที่ 1 ซึ่งไม่มีการเวนคืนที่ดินนั้น ก็ขอให้มีการเวนคืนพื้นที่ของพวกตนด้วย เพราะได้รับผลกระทบจากพื้นที่ถนนแคบลง ไม่สามารถจอดรถและทำการค้าขายได้ รวมถึงมูลค่าสิ่งปลูกสร้างจะลดลงหากมีโครงการดังกล่าว อีกทั้งยังมีเสียงและแรงสั่นสะเทือนที่จะรบกวนการอยู่อาศัย ซึ่งพวกตนพร้อมย้ายออกไปจากพื้นที่แต่ต้องจ่ายค่าเวนคืนอย่างเหมาะสม รวมถึงผู้เข้าร่วมสัมมนา อยากทราบความชัดเจนในเรื่องถนนสาย จ1 ในเขตผังเมือง และทางผู้แทนงานจราจร สภ.เมืองสมุทรสาคร มีข้อห่วงใยเรื่องกรณีหากมีรถยนต์เสียบริเวณทางยกระดับ จะมีการวางแผนรับมืออย่างไร เป็นต้น

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *