“อลงกรณ์” ลงพื้นที่สมุทรสาคร ชูส่งเสริมนาเกลือแปลงใหญ่ ยกระดับสู่มาตรฐาน GAP

“อลงกรณ์ พลบุตร” ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ สหกรณ์กรุงเทพ จำกัด จ.สมุทรสาคร หารือสถานการณ์การทำนาเกลือในจังหวัดฯ เตรียมความพร้อมรับสู่มาตรฐาน GAP นาเกลือทะเล และส่งเสริมนาเกลือแปลงใหญ่

วันนี้ (30 พ.ย.) เวลา 13.30 น. ที่สหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภาคี และให้กำลังใจสนับสนุนเกษตรกรนาเกลือในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต หัวหน้าคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเกลือทะเล,

นายณฐกร สุวรรณธาดา และนายนิติรัฐ สุนทรวร คณะทำงานที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์, ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.เพชรบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านเกลือทะเล (Salt Academy : AIC-COE) น.ส.กรณ์กุลขจิต เรืองกิจไพศาล ประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เกลือทะเล นายเลอพงษ์ จั่นทอง ที่ปรึกษาสหกรณ์กรุงเทพ จํากัด ภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรชาวนาเกลือให้การต้อนรับ

โดยนายอลงกรณ์ และคณะ ได้ร่วมกันหารือติดตามสถานการณ์การทำนาเกลือใน จ.สมุทรสาคร และการดำเนินงานสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ในการเตรียมความพร้อมรับสู่มาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices – การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี) นาเกลือทะเล ผลการดำเนินการผลิตเกลือทะเลผ้าใบของแปลงใหญ่เกลือทะเล การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าแปรรูปเกลือทะเลของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เกลือทะเล

โดยมีข้อเสนอในการสนับสนุนเกษตรกรจัดหายุ้งฉางเก็บเกลือมาตรฐาน GAP เพื่อการบริหารจัดการผลผลิตเกลืออย่างมีประสิทธิภาพ และการวางแผนการสร้างผนังกั้นน้ำเค็มเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการป้องกันอุทกภัยและระบบชลประทานสำหรับลำเลียงน้ำเค็มเพื่อสนับสนุนการทำนาเกลือ และการส่งเสริมกิจกรรมแปลงใหญ่ปลากะพงขาว ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรอีกทาง

พร้อมกันนั้น ได้ลงตรวจเยี่ยมแปลงนาเกลือทะเลที่ยื่นขอรับรอง ณ ชุมชนท่องเที่ยว บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ที่เป็นแปลงนาเกลือทะเลต้นแบบมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเกลือทะเล พร้อมทั้งได้พบปะและสอบถามปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินกิจกรรมเกลือทะเลของเกษตรกรในพื้นที่

สำหรับ จ.สมุทรสาคร ขณะนี้มีเกษตรกรผู้ทำนาเกลือจำนวน 427 ราย มีพื้นที่ทำนาเกลือ 24,343 ไร่ คาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตกว่า 389,488 ตัน โดยมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนแล้ว 317 ราย ผลผลิตเฉลี่ย 14.7 ตันต่อไร่ ซึ่งได้มีการส่งเสริมความรู้ ทักษะ การเตรียมความพร้อมในด้านกระบวนการผลิตตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับการทำนาเกลือ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ การจัดทำข้อมูลพื้นที่การผลิตที่เหมาะสมสำหรับเกลือทะเล รวมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับการทำนาเกลือให้เกิดความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการที่ดี เกษตรกรมีได้รายได้ที่มั่นคงและสืบต่ออาชีพต่อไปได้อย่างยั่งยืน และมีเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานการผลิตเกลือทะเล ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ. 9055 -2562) เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่ม  โครงการแปลงใหญ่เกลือทะเลไทย ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินการไปแล้ว 3 แปลง รวมพื้นที่กว่า 2,282 ไร่ ซึ่งคาดว่าการยกระดับมาตรฐานการผลิตดังกล่าวจะสามารถเพิ่มมูลเกลือทะเลได้มากกว่าเดิมถึง 5 เท่า

ทั้งนี้ นายอลงกรณ์ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของนาเกลือ ที่เป็นภูมิปัญญาและเป็นมรดกของชาวไทยที่มีความสำคัญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงต้องดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตเกลือ เร่งส่งเสริมนาเกลือแปลงใหญ่ยกระดับสู่มาตรฐาน GAP เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์กว่า 800 ปีของเกลือทะเล การพัฒนากระบวนการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม สนับสนุนการผลิต ขยายสู่อุตสาหกรรมอาหาร และรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการทำนาเกลือของประเทศ

พร้อมทั้งเร่งการวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่ต้นน้ำการผลิต การแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการตลาด รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และการสร้างแบรนด์เกลือทะเลไทย เพื่อการแก้ไขปัญหาผลผลิตเกลือทะเลค้างสต็อกอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ ตลาดนำการผลิต และการใช้เทคโนโลยีเกษตร 4.0 ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วน การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก

โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถเชื่อมโยง เครือข่ายเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีอำนาจต่อรองในการซื้อขายผลผลิต ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรชุมชน เชื่อมโยงกับตลาดชุมชน/ตลาดเกษตรกร ตลาดสีเขียว (Green Market) และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในชุมชน รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกรให้มีชีวิตที่ดี ตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปเกษตรไทย ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

One Reply to ““อลงกรณ์” ลงพื้นที่สมุทรสาคร ชูส่งเสริมนาเกลือแปลงใหญ่ ยกระดับสู่มาตรฐาน GAP”

  1. อย่าให้ชาวนาเกลือเอานาเกลือไปขาย ถ้าขายไปเเล้วให้ภาครัฐซื้อคืน เพื่อการอนุรักษ เเละการมีงานทำโดยยั่งยืน เเละควรออกกฏหมายห้ามซื้อขายบริเวณที่ทำนาเกลือโดยเด็ดขาด ป้องกันเอาไปทำอย่างอื่นโดเฉพาะเอาไปทำโรงงาน เเละอื่นๆ ให้ภาครัฐช่วยเหลือชาวนาเกลือในเรื่องหนี้สิน เพื่อไม่ให้เปลี่ยนไปทำงานอื่น ช่วยเหลือจังอย่างถาวร เเละยั่งยืน ทุกๆอย่างควรปฏิบัติเป็นเเนวทางเดียวกัน เพื่อการอนุรักอันเป็นเอกลักษณ์อย่างยั่งยืน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *