สมุทรสาคร ติวเข้มสถานประกอบการ คุ้มครองแรงงานหยุดกิจการ-เลิกจ้าง ป้องกันละเมิดสิทธิฯ ช่วงวิกฤตโควิด

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสมุทรสาคร จัดอบรมโครงการเฝ้าระวังและคุ้มครองแรงงานจากการหยุดกิจการชั่วคราวและเลิกจ้าง เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิประโยชน์แรงงานตามกฎหมาย ในภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 พ.ค. 65 ที่ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังและคุ้มครองแรงงานจากการหยุดกิจการชั่วคราวและเลิกจ้าง เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิประโยชน์แรงงานตามกฎหมาย ในภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานประกอบกิจการเข้าร่วมพิธีเปิด

น.ส.สุวดี ทวีสุข สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานงานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดของโรคโควิด-19 ที่เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี 63 ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต การทำงาน และการดำเนินธุรกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ถึงแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อมีจำนวนลดลง แต่ยังส่งผลให้ภาคการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวของไทยฟื้นตัวข้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ การลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานเป็นสิ่งที่ต้องทำ โดยเกิดขึ้นหลาย ๆ รูปแบบ เช่น ลดชั่วโมงการทำงาน การลดการทำงานล่วงเวลา ลดเงินเดือน การเลิกจ้างลูกจ้าง ไปจนถึงการหยุดกิจการชั่วคราว ตามมาตรา 75 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หยุดกิจการชั่วคราวเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือบางกิจการไม่อาจแบกรับภาระค่าใช้จ่าย มีภาวะขาดทุนสะสมไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ จนปิดกิจการในที่สุด

ดังนั้น เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดมิให้มีการละเมิดสิทธิของลูกจ้าง ตลอดจนการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมาย และให้คำแนะนำนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานประกอบกิจการให้สามารถบริหารจัดการแรงงานในภาวะวิกฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน จากสถานประกอบกิจการที่มีการหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา 75 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สถานประกอบกิจการที่มีการเลิกจ้างลูกจ้างจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสถานประกอบกิจการที่มีแนวโน้มเลิกจ้าง

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้นายจ้าง ลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง และป้องกันมิให้แรงงานถูกละเมิดสิทธิจากการหยุดกิจการชั่วคราวและเลิกจ้าง รวมไปถึงเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและสร้างความตระหนักรู้ให้นายจ้าง ลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้องสามารถบริหารจัดการแรงงานในภาวะวิกฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพ แรงงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไม่ถูกละเมิดสิทธิจากการหยุดกิจการชั่วคราวและเลิกจ้าง ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และเพื่อให้แรงงานได้รับรู้ถึงสถานการณ์ด้านแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *