“อนุบาลสมุทรสาคร” จัดครบรอบ 6 ทศวรรษ มุ่งเน้นพัฒนาด้านวิชาการ

รองผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ประธานเปิดงาน 6 ทศวรรษ “อนุบาลสมุทรสาคร” ครบรอบ 60 ปี วันก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร มุ่งเน้นพัฒนาด้านวิชาการ ปรับปรุงห้องเรียน-สภาพแวดล้อม เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนเต็มศักยภาพ พร้อมจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาฯ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพิ่มโอกาสในการศึกษา

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 มิ.ย. 65 นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 6 ทศวรรษ “อนุบาลสมุทรสาคร” โดยมี นางละมูล ลือสุขประเสริฐ ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร นายปรีชา ศิริแสงอารำพี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

ในการนี้ พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร นำพระสงฆ์ 9 รูป ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน และมอบของที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร จำนวน 5 ราย ได้แก่ บริษัท เอ็นแม็กซ์ โซล่า 1 (อีพีซี) จำกัด บริจาคระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง งบประมาณ 4.2 ล้านบาท, นายปรีชา ศิริแสงอารำพี บริจาคเงิน 1 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงห้องเรียน, บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด บริจาคเงิน 1 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงห้องเรียน, อบจ.สมุทรสาคร สนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จำนวน 60 ชุด เป็นเงิน 918,000 บาท และบริษัท กรีนบ๊อกซ์ ดีไซน์ จำกัด ให้ความอนุเคราะห์ในการออกแบบห้องสมุดโรงเรียน และห้องสมุดภาษาต่างประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ก่อนปิดท้ายด้วยกิจกรรม “เปิดบ้านอนุบาลสมุทรสาคร” เป็นการนำคณะเยี่ยมชมบรรยากาศโดยรอบโรงเรียน ทั้งห้องนำเสนอผลงาน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียน CODING และห้องสมุดกลาง

นายวุฒิชัย สุริยะสุนทร ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2505 โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษาหลักสูตร 2 ปี และระดับประถมศึกษาหลักสูตร 6 ปี จัดการศึกษาแบ่งเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรห้องเรียนปกติ,  โครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) และหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม 137 คน และจำนวนนักเรียนรวม 2,199 คน

ตลอดระยะเวลา 6 ทศวรรษของโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ได้มีการพัฒนาโรงเรียนทางด้านวิชาการ เน้นการปรับปรุงและพัฒนาภายในห้องเรียนให้มีความพร้อมทางด้านกายภาพ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และปรับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้โรงเรียนที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของครูและนักเรียน เป็นสถานที่ซึ่งมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานของครู และการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นครอบครัวอนุบาลสมุทรสาครที่มีความรัก ความอบอุ่น และความเอื้ออาทรต่อกัน ส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร เป็นผู้นำทางด้านวิชาการ ทั้งในระดับจังหวัด เครือข่ายอนุบาลประจำจังหวัดและระดับประเทศ ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้ โรงเรียนฯ ยังมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษานักเรียนโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร เพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนอีกทางหนึ่งด้วย 

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *