สมุทรสาคร มอบใบประกาศฯ โรงงานผ่านมาตรฐาน โครงการ Factory Sandbox

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน / โรงงานสีฟ้า จากการดำเนินการตามโครงการ “Factory Sandbox” จำนวน 40 แห่ง

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 23 มิ.ย. 65 ที่ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับโรงงานที่ผ่านมาตรฐาน / โรงงานสีฟ้า จากการดำเนินโครงการ “Factory Sandbox” จำนวน 40 แห่ง โดยมี นางรัชนี ภู่พร้อมพันธุ์ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.สมุทรสาคร ผู้แทนหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร สถานพยาบาลของรัฐและเอกชน และผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการ เข้าร่วมพิธี

นางรัชนี ภู่พร้อมพันธุ์ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ความเป็นมาของโครงการ Factory Sandbox เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แพร่ระบาดและทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง มีผู้ติดเชื้อรายใหม่และเสียชีวิตรายวันเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสุขภาวะของประชาชน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่มีวัยแรงงานในระบบการจ้างงานจำนวนมาก เพื่อให้การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการดำเนินการของสถานประกอบกิจการที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจทั้งในส่วนของภาคผลิตและส่งออก

กระทรวงแรงงาน ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานให้เกิดความยั่งยืน จึงได้ดำเนินโครงการ “Factory Sandbox” เพื่อดำเนินการคัดกรองแรงงานในสถานประกอบกิจการที่ติดเชื้อและดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โดยไม่ต้องหยุดการประกอบกิจการ ซึ่งเป็นแนวคิดในลักษณะ “เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข” ที่มุ่งดำเนินการควบคู่ไปด้วยกัน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ให้มีการจำกัดอยู่ในพื้นที่ มิให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง โดยมีเป้าหมายดูแลสุขภาพลูกจ้างตามมาตรฐาน Sandbox ด้วยขั้นตอน การตรวจ รักษา ควบคุม ดูแล ควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลต่อการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาคการผลิตส่งออก การป้องกันคลัสเตอร์โรงงานจากการติดเชื้อ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนชาวไทยและต่างชาติ ตลอดจนการรักษาระดับการจ้างงานและลดการว่างงานของลูกจ้าง

ซึ่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นหนึ่งใน 12 จังหวัด ที่ได้รับมอบนโยบายจากกระทรวงแรงงาน ให้ดำเนินโครงการ “Factory Sandbox” โดยกำหนดให้จัดทำข้อตกลงบูรณาการความร่วมมือด้วยกัน 3 ฝ่าย ระหว่างผู้แทนกระทรวงแรงงานในจังหวัด สถานประกอบการ และโรงพยาบาล ประกอบด้วยสถานประกอบการ จำนวน 40 แห่ง โรงพยาบาล 6 แห่ง กำหนดให้มีการปฏิบัติตามหลักการ Sandbox มีขั้นตอน คือ การตรวจด้วยวิธี RT-PCR การนำผู้ติดเชื้อไปรักษา มีการควบคุม และการดูแล ด้วยการฉีดวัคซีน 2 เข็ม การตรวจ ATK และการปฏิบัติตามมาตรการ Bubble and Seal และ DMHTTA อย่างครบถ้วน โดยเริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 64 ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 180 วัน เสร็จสิ้นในเดือน มี.ค. 65 มีผู้ประกันตนได้รับการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RTPCR จำนวน 77,540 ราย และได้รับการฉีดวัคซีน จำนวน 70,709 ราย จากการประเมินมีสถานประกอบการผ่านการประเมินมาตรฐาน / โรงงานสีฟ้า จำนวน 40 แห่ง

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *