ทล. สั่งหยุดงานก่อสร้างพระราม 2 เช็คขั้นตอนทำงาน-ความปลอดภัย หลังผู้ว่าฯสมุทรสาคร ชี้ปัญหาเพียบ

อธิบดีกรมทางหลวง สั่งหยุดการก่อสร้างทุกโครงการบน ถ.พระราม 2 เพื่อตรวจสอบรายละเอียดขั้นตอนการทำงาน-มาตรฐานความปลอดภัย เป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่ 8-12 ส.ค. 65 พร้อมขอความร่วมมือ กทพ. กำชับผู้รับจ้างร่วมตรวจสอบด้วย หลังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มีหนังสือถึงอธิบดีฯ ชี้ปัญหาของการก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ได้ลงนามในบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ สลน.1/1343 ลงวันที่ 7 ส.ค. 65 เรื่อง ให้หยุดการก่อสร้างเพื่อตรวจสอบมาตรฐานการทำงาน โดยระบุว่า ด้วยมีอุบัติเหตุหลายครั้งเกิดในพื้นที่เส้นทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระรามที่ 2) ซึ่งมีโครงการก่อสร้างในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ดำเนินการอยู่ในเส้นทางดังกล่าว

เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง จึงให้โครงการก่อสร้างทุกโครงการฯ  ที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่เส้นทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระรามที่ 2) หยุดการก่อสร้างเพื่อเร่งรัดทำการตรวจสอบรายละเอียดขั้นตอนการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้าง เป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 ส.ค. 65 ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามสายงานเพื่อขอขยายเวลาในการตรวจสอบเป็นกรณี ๆ ไป จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขณะเดียวกัน อธิบดีกรมทางหลวง ก็ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการก่อสร้าง ในพื้นที่ทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระรามที่ 2) ระบุว่า ด้วยมีอุบัติเหตุหลายครั้งเกิดในพื้นที่เส้นทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระรามที่ 2) ซึ่งเป็น เส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่นและเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมลงสู่ภาคใต้ เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง กรมทางหลวงจึงขอความร่วมมือให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กำชับ กวดขันผู้รับจ้างที่มีโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการในความรับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ให้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดขั้นตอนการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างสำหรับโครงการบนเส้นทางดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของกรมทางหลวงได้มีบันทึกให้หยุดการก่อสร้างเพื่อตรวจสอบมาตรฐานการทำงาน ตามหนังสือกรมทางหลวงฯ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความร่วมมือต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดีกรมทางหลวง เรื่อง การดำเนินงานโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนและสะพาน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่ 5 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยระบุว่า ด้วยจังหวัดสมุทรสาครได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร ถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) และสภาพพื้นผิวจราจรที่ชำรุด ประกอบกับได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครได้ประชุมคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรสาคร (อจร.สค.) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 65 เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วัตถุก่อสร้างจากโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 (M82) ร่วงหล่นลงบนช่องจราจร

2. การจัดวางแบริเออร์ไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กีดขวางช่องจราจร และไม่มีสัญญาณไฟแจ้งเตือนให้ประชาชนผู้ใช้ทางทราบ

3. ถนนชำรุดเกิดหลุมบ่อบนผิวถนนระหว่างการก่อสร้าง

4. ปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจร การระบายน้ำในพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ จังหวัดสมุทรสาครพิจารณาแล้ว เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จึงขอความอนุเคราะห์ท่านกำชับผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 (M82) โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับบ้านแพ้วและโครงการซ่อมแซมสะพานกลับรถบริเวณหน้าโรงพยาบาลวิภาราม สมุทรสาคร (กม.34+000) ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และดำเนินโครงการโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจราจรและขนส่งตลอดจนมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *