สมุทรสาคร เปิดเวทีหารือทุกภาคส่วน จัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมปรึกษาหารือทุกภาคส่วน เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี (พ.ศ. 2566-2585) “สมุทรสาครมั่นคง มั่งคั่ง เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เมืองทันสมัยน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมดุลอย่างยั่งยืน”

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 พ.ค. 66 ที่ห้องโชติกา โรงแรมเซ็นทรัลเพลส ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ประธานเปิดการประชุมปรึกษาหารือทุกภาคส่วน เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี (พ.ศ. 2566-2585) ของจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการระดับจังหวัด-อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เข้าร่วม

นายณัฐพันธุ์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การประชุมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี (พ.ศ. 2566-2585) ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 มาตรา 20 ให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดครั้งละ 20 ปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และต้องคำนึงถึงเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคความต้องการและศักยภาพของประชาชนในจังหวัด และมาตรา 24 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จัดการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ตามจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนด

จังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดการประชุมประชุมปรึกษาหารือทุกภาคส่วน เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี (พ.ศ. 2566-2585) ของจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร. เบญจวรรณ สุจริต เลขานุการที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นวิทยากรในการประชุมฯ ซึ่งจะได้นำผลจากการประชุมปรึกษาหารือและความคิดเห็นในวันนี้ ไปปรับปรุงเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดให้มีความสมบูรณ์ เพื่อใช้กำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดในระยะยาวต่อไป

โดยในที่ประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นและปรับปรุงแก้ไขต่อร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2566-2585) มีเป้าหมายการพัฒนา คือ “สมุทรสาครมั่นคง มั่งคั่ง เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เมืองทันสมัยน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมดุลอย่างยั่งยืน” โดยแบ่งประเด็นออกเป็น 1. ด้านเศรษฐกิจ (เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง) ได้แก่ เกษตรอัจฉริยะ, เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม, การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism), อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และอุตสาหกรามแปรรูปที่ทันสมัย 

2. ด้านสังคม (เมืองทันสมัยน่าอยู่) ได้แก่ เมืองทันสมัยน่าอยู่ เมืองอัจฉริยะ (Smart City), การเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทุกช่วงวัย, การเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทุกกลุ่ม, Smart City เมืองแห่งนวัตกรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, การอยู่อาศัย เป็นสังคมแห่งความเสมอภาคและปลอดภัย ปราศจากความเหลื่อมล้ำทางสังคม, เมืองแห่งการพัฒนาด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการมีส่วนร่วมทางพหุวัฒนธรรม 

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมดุลอย่างยั่งยืน) ได้แก่ ธรรมชาติทางทะเลสมดุลและยั่งยืน, ธรรมชาติทางแม่น้ำลำคลอง สมดุลและยั่งยืน, คุณภาพสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสม และเมืองสังคมคาร์บอนต่ำ

ส่วนร่างประเด็นการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ประกอบด้วย 5 ประเด็นการพัฒนา ได้แก่ 1. ยกระดับความสามารถอุตสาหกรรม ธุรกิจและบริการมูลค่าสูง (High value added) 2. ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถเกษตรอัจฉริยะ ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BGC 3. สร้างและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 4. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตและเมืองอัจฉริยะ และ 5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *