กรมทางหลวง จัดเวทีกลุ่มย่อย โครงการสำรวจออกแบบบูรณะสะพาน พื้นที่สมุทรสาคร

กรมทางหลวง และบริษัทที่ปรึกษา จัดประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบและบูรณะสะพานบนทางหลวงในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม (ระยะที่ 1) พื้นที่แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ณ ห้องประชุม อบต.หลักสาม

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 66 ที่ห้องประชุม อบต.หลักสาม ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว เป็นประธานเปิดการประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบและบูรณะสะพานบนทางหลวงในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม (ระยะที่ 1) กลุ่มที่ 3 พื้นที่แขวงทางหลวงสมุทรสาคร โดยมีผู้แทนกรมทางหลวง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา สถานพยาบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมการประชุมกว่า 50 คน

นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว เปิดเผยว่า ตามที่กรมทางหลวง ได้ดำเนินงานโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบและบูรณะสะพาน บนทางหลวงในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม (ระยะที่ 1) ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ใช้ในการเดินทางไปยังอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดดังกล่าว ปัจจุบันตามแนวเส้นทางมีสะพานและอาคารระบายน้ำเดิมมีสภาพทรุดโทรมได้รับความเสียหายที่เกิดการเสื่อมสภาพของโครงสร้างและอุทกภัย จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่กรมทางหลวงต้องดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่กรมทางหลวงวางแผนดำเนินการไว้นั้น อาจจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในบริเวณโดยรอบโครงการในช่วงเวลาหนึ่ง แต่เมื่อโครงการแล้วเสร็จการเดินทาง การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าจะมีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

สำหรับการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะแนวคิดในการกำหนดรูปแบบวิธีการซ่อมแซมหรือรูปแบบการเสริมกําลังของสะพานเบื้องต้นและหลักเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ และเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับรูปแบบโครงการ เพื่อนํามาพิจารณาประกอบการศึกษาโครงการให้มีความเหมาะสมต่อไป

ซึ่งในการคัดเลือกสะพาน ได้รวบรวมข้อมูลสะพานจากระบบบริหารงานบํารุงสะพาน (Bridge Maintenance and Management: BMMS) ของสำนักสํารวจและออกแบบ กรมทางหลวง และทำการคัดเลือกมาสํารวจความเสียหายเบื้องต้นและประเมินสภาพสะพานโดยการตรวจสอบสะพานด้วยสายตา จำนวน 67 สะพาน โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกระดับค่าความเสียหายของสะพาน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ หากน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับ 3 จะได้มีการคัดเลือกรูปแบบวิธีการซ่อมแซมหรือเสริมกำลังของสะพาน ก่อนรายงานผลการออกแบบบูรณะสะพานทางหลวงในพื้นที่ 4 จังหวัดต่อไป

โดยพื้นที่ จ.สมุทรสาคร มีสะพานที่ได้รับการตรวจสอบ แบ่งเป็นพื้นที่แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ได้แก่ สะพานคลองนาขวาง สะพานคลองนาเกลือ สะพานคลองนิคม 2 บนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) และพื้นที่แขวงทางหลวงนครปฐม ได้แก่ สะพานคลองรางเชิงหวาย สะพานคลองชอนตะวัน และสะพานคลองบางโพธิ์ บนทางหลวงหมายเลข 375 (ถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน)

นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อาทิ ให้มีการสำรวจและเพิ่มสะพานทางเข้าโครงการหมู่บ้านมหาชัยซีวิว ต.โคกขาม, ปรับปรุงตะแกรงท่อระบายน้ำบริเวณหน้าโรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ, สำรวจและขยายถนนบริเวณสะพานข้ามคลองหัวตะเข้ ต.ชัยมงคล และให้มีจุดลอดใต้สะพานสำหรับรถจักรยานยนต์ บริเวณสะพานคลองหม้อแกง ต.หลักสาม เป็นต้น

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *