สมุทรสาครจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” ปี 66

จังหวัดสมุทรสาคร-อบจ.สมุทรสาคร ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดฯ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ปี 66 ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร และพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 มิ.ย. 2566 ที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พ.ศ. 2566 โดยมี พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอาวุธ วิเชียรฉาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน คณะครู นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

จังหวัดสมุทรสาคร และ อบจ.สมุทรสาคร ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงความสักการะน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และนําหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย วันที่ 2 มิ.ย. 2566 เป็นการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ สมาทานศีล ฟังธรรม เวียนเทียน เรียนรู้ความสําคัญวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ผ่านการชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมฐานต่าง ๆ ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร และวันที่ 3 มิ.ย. 2566 เป็นพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร

วันวิสาขบูชา ถือเป็นวาระที่สำคัญของประเทศไทยและชาวพุทธทั่วโลก ที่จะน้อมรําลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในการเผยแผ่พระธรรมคําสอน โดยในวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เนื่องด้วยเป็นสิริมงคลดิถีคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือน พ.ค.หรือ มิ.ย. แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปเป็น วันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 7 หรือราวเดือน มิ.ย. ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 3 มิ.ย. 2566

นอกจากนี้ องค์การสหประชาชาติ ยังได้ประกาศให้การรับรองว่าเป็นวันสำคัญสากลของโลก และเป็นวันหยุดทำการขององค์การสหประชาชาติ พุทธศาสนิกชนจึงถือเป็นการบําเพ็ญกุศล บริจาคทาน รักษาศีล ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม สวดมนต์และเวียนเทียนรอบ พระอุโบสถ พระสถูปเจดีย์ เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ และรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติไทยให้วัฒนาถาวรคู่ชาติไทยตลอดไป

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *