สมุทรสาครเปิดงานวันทะเลโลก ปลูกจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์ทะเลไทยให้ยั่งยืน

สมุทรสาครเปิดงานวันทะเลโลก (World Oceans Day) ภายใต้หัวข้อ “Planet Ocean : Tides are Changing – เปลี่ยน พลิกฟื้น คืนโลกสีคราม”

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 มิ.ย. 66 นายอาวุธ  วิเชียรฉาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการจัดงานวันทะเลโลก (World Oceans Day) ภายใต้หัวข้อ “Planet Ocean : Tides are Changing – เปลี่ยน พลิกฟื้น คืนโลกสีคราม” ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วัดศรีสุทธาราม (วัดกําพร้า) ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

โดยมี นายเกรียง มหาศิริ ผู้อํานวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) นายวัฒนา พรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงนายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร ผู้แทนธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู นักเรียน อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) และชาวประมงเข้าร่วมงาน

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเสวนาปัญหาขยะทะเล การปล่อยทุ่นกักขยะบริเวณแม่น้ำท่าจีน การปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 99,999 ตัว  กิจกรรมพายเรือคายัคจัดเก็บขยะในแม่น้ำท่าจีน การคัดแยกขยะ การออกบูธนิทรรศการผลกระทบขยะทะเลและสัตว์ทะเลหายาก และบูธผลิตภัณฑ์จากกลุ่มชุมชนชายฝั่ง

ด้วยในปี 2551 องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดอย่างเป็นทางการ ให้วันที่ 8 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันทะเลโลก (World Oceans Day) เพื่อการเฉลิมฉลองและกระตุ้นจิตสํานึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล พร้อมทั้งเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสํานึกให้หันมาร่วมกันอนุรักษ์ทะเลไทยให้ยั่งยืน ซึ่งในปี 2566  นี้จึงได้จัดงานวันทะเลโลก (World Oceans Day) ภายใต้หัวข้อ “Planet Ocean : Tides are Changing – เปลี่ยน พลิกฟื้น คืน โลกสีคราม” โดยกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงความจําเป็นในความร่วมมือ หรือการเข้ามา มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในด้านการฟื้นฟู เพื่อพลิกฟื้นคืนชีวิต คืนสุขภาพให้กับทะเลและมหาสมุทรของเรา

ซึ่งทะเลและมหาสมุทรกําลังอยู่ในสภาวะที่เผชิญกับปัญหาภัยคุกคาม ทั้งจากภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์และการกระทำของมนุษย์ ทะเลได้ถูกทำลายและมีสภาพเสื่อมโทรมลงทุกวันอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยต้องร่วมกันรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการฟื้นฟู เยียวยา และบำรุงรักษา ให้ทะเลและมหาสมุทรสามารถคงไว้ซึ่งนิเวศบริการ ช่วยสร้างผลผลิต สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *