ปภ.สมุทรสาคร รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเพิ่มวินัยจราจร ร.ร.สมุทรสาครวุฒิชัย

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เพิ่มวินัยจราจร เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ณ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

วันนี้ (11 ก.ย.) เวลา 09.00 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร (ปภ.สมุทรสาคร) จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรมหลัก: รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เพิ่มวินัยจราจร เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ณ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ร.ต.ต.สัณฐิติ ธรรมใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ร.ต.ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร นายสันติ สุรเจริญชัยกุล ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วม

เนื่องด้วยปัจจุบันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน มีอยู่หลายประการ เช่น การขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย ดื่มแล้วขับ ไม่เคารพกฎจราจร ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันที่ถูกต้อง ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากคนทั้งสิ้น แม้จะมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งทางด้านบังคับใช้กฎหมาย ด้านวิศวกรรมจราจร ด้านการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน แต่อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนก็ยังเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก

ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนในชีวิตและทรัพย์สินขึ้น เพื่อให้มีการเพิ่มสัดส่วนของผู้สวมหมวกนิรภัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ โรงเรียนหรือสถานศึกษา และสถานประกอบการ ให้มีการดำเนินงานส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์อย่างเข้มงวด โดยผ่านการให้ความรู้แก่นักเรียน ซึ่งเป็นเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต และพนักงานในสถานประกอบการซึ่งเป็นกลุ่มกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติ

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และบริษัท ฮอนด้าสกลการวัฒนา จำกัด มาให้ความรู้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ประมาณ 200 คน

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *