สมุทรสาคร จัดพิธีน้อมรำลึก “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ปี 2566

จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายเครื่องราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

โดยมี นางล้อมเพชร ไวทยานุวัตติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึง นายก อบจ.สมุทรสาคร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อัยการ ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วม

สำหรับความเป็นมาของ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เนื่องด้วยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงศึกษาค้นคว้า  วิจัย ด้านอุตุนิยมวิทยาและการดัดแปรสภาพออกอากาศ จนมั่นพระทัย ในปี พ.ศ. 2499 จึงได้พระราชทาน โครงการพระราชดำริฝนหลวงขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม เนื่องมาจากสภาวะแห้งแล้ง ซึ่งพบได้บ่อยในฤดูหนาว ฤดูร้อน และความคลาดเคลื่อนของฤดูตามธรรมชาติ เช่น ฤดูฝนล่าช้าหรือหมดไวกว่าปกติ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2512 เป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดิน บริเวณวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง และได้มีการเปลี่ยนพื้นที่ทดลองไปยังจุดแห้งแล้งอื่น ๆ 

ด้วยความสำเร็จของโครงการฝนหลวง ได้บรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนเรื่องการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการทำเกษตรกรรม รวมถึงสามารถนำไปช่วยในด้านอื่น ๆ ด้วยไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ และสังคม ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฝนหลวง  อันเกิดจากพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงคำนึงถึงประโยชน์ทุกข์สุขของราษฎรชาวไทยเสมอมานั้น 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 ให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชดำริโครงการฝนหลวงเกิดขึ้น และโครงการฝนหลวงยังมีประโยชน์ต่อราษฎรอย่างมาก

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *