สมุทรสาครมอบใบรับรองมาตรฐานฯ การทำนาเกลือทะเล สร้างขวัญกำลังใจอาชีพเกษตรกรชาวนาเกลือ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานมอบใบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ. 9055-2562) แก่เกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 10 ราย สร้างขวัญกำลังใจ ความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพ  

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 29 พ.ย. 2566 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์ กิจกรรมการจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์ และพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ. 9055-2562) ให้กับเกษตรกรผู้ทํานาเกลือทะเล ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ณ บ้านคุ้งน้ำรีสอร์ท ต.บ้านบ่อ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมี ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเอนก ชื่นอารมณ์ เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร นายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร นายเลอพงษ์ จั่นทอง ประธานศูนย์เรียนรู้การทำนาเกลือและปราชญ์ชาวบ้านด้านการทำนาเกลือ ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเกษตรกรผู้ทำนาเกลือเข้าร่วม

โดยมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ. 9055 – 2562) เป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นมาตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล ตาม พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 18 ก.ย. 2562 ซึ่งในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร มีกรมประมงเป็นหน่วยตรวจรับรองมาตรฐานฯ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร มีหน้าที่บทบาทในการส่งเสริมเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล และสนับสนุนให้ความรู้แก่เกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกลือทะเลให้ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมในการขอการรับรองมาตรฐานฯ ดังกล่าว จากการดำเนินการที่ผ่านมา จ.สมุทรสาคร มีเกษตรกรผู้ทํานาเกลือทะเลผ่านการรับรอง จำนวน 10 ราย

สำหรับการมอบใบรับรองมาตรฐานฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจและสร้างความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพการทำนาเกลือทะเล ให้แก่เกษตรกรผู้ทํานาเกลือทะเลในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ผู้ผ่านการรับรอง และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรผู้ทํานาเกลือทะเลในพื้นที่เกิดความตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับการประกอบอาชีพการทำนาเกลือทะเลให้ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตรงตามความต้องการของตลาด และส่งเสริมการประกอบอาชีพการทำนาเกลือทะเลไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *